Klart med 15 miljoner kronor till skolutveckling 

Programnämnd barn- och utbildning fattade under onsdagen beslut om en strategi för Topp 25 2025 och även om startskottet för flera satsningar som kommer att sättas igång ute i Örebros förskolor och skolor. Totalt kommer programnämnden i detta steg satsa 14,7 miljoner kronor på skolutvecklande insatser.

Topp 25 2025 ska skapa samling, struktur och ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete som i slutändan syftar till att ge eleverna mer kunskaper, stärka kunskapsresultaten och få fler elever att fullfölja gymnasiet.

– Vi satsar stort på kompetensförsörjning och kompetensutveckling i Topp 25 2025.  Det innebär att vi kommer få mer personal i våra skolor och förskolor och att många av de lärare som redan jobbar hos oss kommer få olika typer av utbildningar och verktyg för att kunna utvecklas i sitt yrke. När vi hittat fler arbetssätt som fungerar i våra skolor och förskolor kommer vi jobba aktivt för att sprida kunskaperna så att fler får ta del av metoderna, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

Topp 25 2025 är en stor satsning för alla skolor i Örebro kommun, både kommunala och fristående och har en spännvidd ändå från förskola upp till gymnasiet. Alla insatser ska vara motiverade utifrån en kartläggning och utvärdering av verksamheternas behov. Strategin har pedagogiken och lärandet i fokus samt lärares profession. Centrala delar är de stödjande strukturer och processer som finns i verksamheterna.

– Det blir många viktiga satsningar både i förskolan, grundskolan och i gymnasiet. Stödet till utveckling av undervisningen och lärandet stärker grunden i skolan och ökar möjligheten till att få med ungdomar som av olika skäl upplever svårigheter och behöver stöd i skolarbetet, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

Satsningarna inom ramen för Topp 25 2025 kan delas upp i fyra delar, Kompetensförsörjning, kompetensutveckling, forskning och stimulansmedel. Stimulansmedel är något som skolorna själva kan söka för att förverkliga till exempel en idé de vill prova, en större kompetensutvecklingsinsats, vikariekostnader eller arbetsmaterial. Utifrån uppkomna behov med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet, tas nu beslut om hela 19 satsningar med bäring i Topp 25 2025. Satsningarna ska stärka skolutvecklingsarbetet utifrån mål och syfte i Topp 25 2025 och ska grunda sig på forskning och beprövad erfarenhet.

– Verksamheterna har sökt pengar för att genomföra satsningar som inte ryms i deras vanliga budget. Det är alltifrån pedagogiska handledare i förskolan, nya arbetssätt för att jobba med språkinlärning till stora satsningar för att jobba för en jämlik förskola. Vi är trygga i att pengarna vi satsar går till väldigt bra saker i våra skolor och förskolor, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

Uppföljning till programnämnd Barn och utbildning kommer att ske genom den årliga rapporten med alla beslutade satsningar inom Topp 25 2025.