Ideella organisationer får bidrag för jämställdhet och motverka kvinnors utsatthet

Fem aktörer inom länets ideella sektor får dela på en halv miljon kronor för att bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar. Det gäller särskilt utmaningar inom jämställdheten och för att stärka kvinnor, och motverka kvinnors utsatthet i samhället. Det är första gången som Region Örebro län delar ut pengar ur denna nya stödform inom området sociala innovationer*.

– Det är mycket glädjande att vi nu för första gången kan dela ut bidrag till sociala innovationer, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn som i dag den 7 september tog besluten. Med den nya stödformen vill vi stimulera och bidra till förverkligande av idéer som möter gamla och nya samhällsutmaningar.

– Den första utlysningen av bidrag riktas särskilt, men inte enbart, mot sociala innovationer som stärker jämställdhet och nya idéer som stärker kvinnor och motverkar kvinnors utsatthet i samhället, säger Bengt Storbacka. Stödet ska också ge organisationer inom den sociala ekonomin möjlighet att driva utvecklingsarbete och bidra till hållbar tillväxt. Den ideella sektorn finns alltid nära medborgarna och har därför unika möjligheter att nå goda resultat av sina insatser inom välfärden.

– Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder återstår mycket att göra, inte minst i stödet för utsatta kvinnor säger Catrin Steen (MP), vice ordförande i nämnden. Det är viktigt att vi som region gör det vi kan för att skapa en större trygghet för kvinnor. På så sätt får vi mer jämställdhet i samhället och det är viktigt inte bara för kvinnor utan även för att motverka främlingskap, segregation och klyftor.De stöd vi nu delar ut bidrar till att utveckla sociala värden och stärka samhället.

Följande fem aktörer beviljades bidrag:

Familjehemsmöten
Projektet Familjehemsmöten får 200 000 kronor i utvecklingsmedel för projektet ”Familjehemsmöten Örebro län”. Familjehemsmöten är Sveriges första ungdomsorganisation för barn och unga som inte kan bo hemma, med en målgrupp i åldrarna mellan 6-25 år. Syftet är att få målgruppen delaktig i samhället genom att de klarar skolan, arbetar och är en del av samhället i stället för att finnas kvar i ett utanförskap.

Möckelnföreningarna
Möckelnföreningarna får 150 000 kronor i utvecklingsmedel för projektet ”Uppdragsförmedling för ideell sektor”. Möckelnföreningarna är en paraplyorganisation för den ideella sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner. Möckelnföreningarna anser att den ideella sektorn har en betydligt större potential att bidra till samhällsnyttan än vad som sker idag och menar att en uppdragsförmedling skulle kunna bidra till ett mer effektivt tillvaratagande av samhällets resurser till medborgarnas nytta.

Verdandi Örebrokrets
Verdandi Örebrokrets får 50 000 kronor för projektet ”Förstudie om behovet av samhällsrådgivning för kvinnor i socialt utsatta i situationer”.Verdandi ser ett stort behov av samhällsrådgivning och stöd hos gruppen kvinnor i socialt utsatta situationer. Genom förstudien vill Verdandi undersöka hur en stödfunktion skulle kunna vara upplagd för de kvinnor som inte har förmåga att på egen hand tillgodogöra sig kunskaper om sina rättigheter eller ta kontakt med berörda instanser.

Örebro läns idrottsförbund
Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) får 50 000 kronor för en förstudie, ”Idrott och våldsprevention för ökad jämställdhet”. ÖLIF vill utveckla idrottens våldspreventiva arbete genom att på ett mer fördjupat plan undersöka villkoren och identifiera möjligheterna för idrottsrörelsen att fungera våldförebyggande. Det övergripande målet med förstudien är att sammanställa befintliga villkor, förhållningssätt och eventuella metoder för våldsförebyggande.

Dövas förening i Örebro län
Dövas förening i Örebro län får 50 000 kronor för en förstudie, ”Fria händer”. Projektet är en del i en större förstudie med två separata delprojekt. Delprojektet som finansieras med medel från Region Örebro län syftar till att främja ny teknisk utveckling för döva och teckenspråkiga. I dag saknas praktikplatser och rehabiliteringsplatser som garanterar en teckenspråkig miljö. Projektet syftar till att med en ökad teknisk utveckling kunna tillgodose det behovet i större omfattning.
En social innovation är en idé, en ny tjänst eller nytt sätt att jobba som möter en samhällsutmaning eller ett socialt behov. Den har en direkt samhällsnytta och skapar ett socialt värde.