Undersökningen Liv & Hälsa: HBTQ-unga mår sämre än andra i samma ålder

pride-unga-mar-daligt

Undersökningen Liv & Hälsa visar att vissa ungdomsgrupper, oberoende av könstillhörighet, mår sämre än andra. Det gäller till exempel ungdomar som är homosexuella, bisexuella eller transexuella, samt för de ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning.

– Det är allvarligt att den upplevda hälsan bland tjejer blir sämre, och att det fortfarande finns stora skillnader mellan hur olika grupper av ungdomar mår. Vi gör satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin för att möta upp behovet och länets ungdomsmottagningar har en viktig roll. Nu behöver vi i regionen arbeta vidare tillsammans med skolorna och kommunerna för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, säger Jihad Menhem (V), ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för folkhälsa.

Knappt 7 600 av Örebro läns skolelever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet har besvarat frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i undersökningen Liv & hälsa ung 2017. Undersökningen genomförs för sjätte gången av Region Örebro län i samverkan med länets skolor. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer och som ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete. 

Bilden är från årets Pride-tåg. Personerna på bilden har inget samband med textens innehåll.