Kartläggning: Örebro fortsätter vara en av landets starkaste handelsstäder

cityhandel

Årets kartläggning av cityhandeln visar att 2016 var något av ett mellanår för Örebro, men trots det är staden fortfarande en av landets starkaste handelsstäder. Från 2010 till 2015 har detaljhandeln ökat med 16 %, vilket kan jämföras med rikssnittet på 14 % under samma period.

Örebro bibehåller sin starka position inom sällanköpsvaruhandeln och var tredje köpkrona kommer utifrån. Inom dagligvaruhandeln ligger Örebro fortfarande strax under rikssnittet för städer av liknande storlek. Inom de närmaste åren kommer detta glapp troligen att raderas helt. Sedan 2010 har tillväxten i dagligvaruhandeln legat på 22 % jämfört med rikssnittet på 15 %.

Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, vilket kräver ett stort antal nya centrumnära bostäder i delvis nya bostadsområden. Detta skapar förutsättningar för nya dagligvaruetableringar och vi har valt att samla dessa enheter i en gemensam enhet som vi valt att benämna ”centrumnära livsmedelshandel”. Här ser vi den största tillväxten inom dagligvaruhandeln.

Under året har i stort sett alla de kartlagda handelsplatserna haft en positiv tillväxt. I år uppvisas den största procentuella omsättningsökningen i Aspholmen med en ökning på hela 9%. För första gången sedan mätningen startade visar Mariebergs handelsområde ett litet tapp inom dagligvaruhandeln på -1%. Detta handelsområde fortsätter att dominera med 51 % av den totala sällanköpsvaruhandeln där hem- och fritidsbranschen står för den absolut största andelen.

Stadskärnan fortsätter att vara en stark handelsplats. Vid en jämförelse av citys marknadsandel i total detaljhandel med ett antal större städer framkommer att Örebro city tillhör de högsta, endast Uppsala och Umeå är starkare. Årets kartläggning visar också att Örebro stadskärna behåller sin marknadsandel på 40% inom konfektion, dvs. kläder och skor, i jämförelse har Mariebergs handelsområde en marknadsandel på 37%.

När man analyserar stadskärnans attraktivitet behöver man få med hela det kommersiella utbudet. Vi går mot en allt mer upplevelsebaserad shopping där citys totala kommersiella utbud kompletteras med många typer av upplevelser. Allt fler tjänster kombineras med traditionell shopping och olika mat- och fikaupplevelser ger mersmak. Stadskärnans fik och restauranger påvisar en tillväxt på 12 % , att jämföra med rikssnittet på 7%. Hotellen visar en omsättningsökning på hela 16%, betydligt högre än rikssnittets 8%.

Staden lockar allt mer till besök även under kvällar och nätter där utbudet utvecklas för varje år. Restauranger och caféer är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även våra gymanläggningar erbjuder långa öppettider.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att stadskärnan som kommersiell plats fortsätter att stärkas hela dygnets timmar. Årets kartläggning visar att citys aktörer tillsammans omsätter ca 3,9 miljarder och sysselsätter totalt 2 600 personer omräknat till årsheltider.