Rudbecksskolans äldre del blir byggnadsminne – “Borgen har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde”

rudbecks-byggnadsminne

I dag har Landshövding Maria Larsson beslutat att byggnadsminnesförklara Rudbecksskolans äldre del, den så kallade ”Borgen”. Byggnaden har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, inte bara för dess monumentala utformning och slående arkitektur utan också för att den fortfarande används, över 100 år senare, i samma syfte som då den uppfördes i slutet av 1890-talet.

År 1896 beslutade stadsfullmäktige i Örebro att man skulle uppföra en ny byggnad för Tekniska elementarskolan. Tidigare hade skolan funnits i det då nybyggda Rådhuset på Stortorget men man hade, på bara några år, vuxit ur lokalerna. Behovet av en ny byggnad var stort.

Stadsfullmäktige beslutade samma år att anta ett förslag till nybyggnad som utarbetats genom arkitekten Ludvig Peterson. Den nya skolbyggnaden invigdes år 1901 av konung Oscar II.

Befolkningens skolgång och utbildning var en de stora politiska frågorna i 1800-talets Sverige. Utbildningens betydelse i samhället kom bl.a. till utryck genom en medveten och ofta monumental arkitektonisk gestaltning/utformning av skolbyggnaderna – alltifrån folkskolor till läroverk. I Örebro vände man sig under 1890-talet till ett av huvudstadens etablerade arkitektkontor för att rita den nya tekniska skolan i staden. Genom Adolf Kjellströms inflytande skapades sedan en skolbyggnad som – genom sin konsekventa utformning i engelsk nygotik – saknar all motsvarighet bland skolbyggnader i Sverige från den tiden.

Skolan hade i början av 1900-talet närmare 200 elever. Den fortsatta samhällsutvecklingen ledde till att skolan kompletterades med nya byggnader under 1930-, 1950- och 1960-talen. Idag finns ca 900 elever på skolan, som nu också nu har en annan inriktning. Den är en av stadens gymnasieskolor med ett brett utbud av utbildningar. Tiderna har förändrats, men ”Borgen” är fortfarande skolans självklara huvud- och karaktärsbyggnad.

Skolan i Örebro fyllde sin uppgift väl. Bland mer kända elever kan nämnas Sven Wingquist (1876 – 1953), uppfinnare och industrialist, vars banbrytande kullagerkonstruktioner lade grunden till Svenska Kullagerfabriken AB (SKF). Gustaf Eriksson (1859 – 1922) som konstruerade de första bilarna i Sverige på det företag som senare blev Scania-Vabis, och Gustaf Larsson (1887 – 1968) en av grundarna till AB Volvo.

Byggnadsminnesförklaringen av ”Borgen” innebär att

  • byggnaden inte får rivas.
  • byggnadens exteriör inte får byggas om eller på annat sätt förändras.
  • i biblioteksrummet, får fast inredning tillkommen före år 1902 inte tas bort eller förändras. Till fast inredning räknas bl. a. golv, tak, lister, paneler, hyllinredning, dörrar, dörr- och fönsterfoder.
  • förändringar av trapphuset och dess fasta inredning ska ske i samråd med Länsstyrelsen.
  • vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet ska ske med material och metoder som är anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde.

Ägare till fastigheten är Örebroporten Fastigheter AB.

Här finns Länsstyrelsens film om Borgen:https://www.facebook.com/lansstyrelseniorebrolan/?hc_ref=ARRqn4_tShZYjGWHnv5T0XP6oOGzigV_HvwBd7uHRvbkGSeB-eKdcXcyZk8ech__Yi4&fref=nf

 

,