Förslag på kulturpolitiskt program ute på remiss – synpunkter in senast 3 december

kulturpolitiskt-program

Kulturnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt och hållbart med de kulturella resurserna och stödjer kulturlivet genom att skapa förutsättningar för medborgare att utifrån sina egna premisser delta i och utforma kulturlivet. Detta kan ske både inom civilsamhället och i offentliga institutioner. För att beskriva detta strategiska arbete inom kulturpolitiken har Kulturnämnden tagit fram ett förslag till ett reviderat kulturpolitiskt program för hela Örebro kommun. Programmet knyter an till flera områden inom samhällsplaneringen som demokrati, hållbar tillväxt, lärande, bildning, stadsplanering, näringslivsutveckling, miljö, klimat och folkhälsa.

Det kulturpolitiska programmet har formulerats av en parlamentarisk grupp inom Kulturnämnden bestående av Behcet Barsom (KD), Carina Svedenberg Widqvist (S), Börje Ström (L), Birgitta Nordlöw (C), Hossein Azeri (M), Helena Ståhl (SD), Tore Mellberg (V) och Fredrik Welander (MP). Sekreterare har varit Peter Alsbjer, Region Örebro län.

För att få in synpunkter från medborgare, kulturföreningar, studieförbund och andra berörda har förslaget till kulturpolitiskt program skickats ut på remiss. Remissperioden pågår under perioden 29 september 2017 – 3 december 2017. Kulturnämnden planerar att anta det reviderade kulturpolitiska programmet under våren 2018 innan Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under sommaren/hösten 2018.

,