Fyra miljoner för att följa upp nedläggningen av högstadiet i Vivalla

På onsdag klubbas ytterligare satsningar på skolutveckling inom ramen för ”Topp 25 2025” i Örebro kommun. Totalt handlar det om beslut värda 4,7 miljoner kronor som fattas på Programnämnd barn och utbildning.

– Det händer mycket i Örebro kommun när det gäller skolutveckling. Det fattas beslut om stora forskningsinsatser i samarbete med universitetet och två projekt som ska öka den fysiska aktiviteten i både skolan och förskolan. De här besluten visar på bredden i det stora skolutvecklingsarbetet som vi driver tillsammans i kommunen, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

Kommunen satsar fyra miljoner kronor på forskning som ska följa arbetet på de nya anvisningsskolorna för årskurs 7-9 på Vivallaskolan. I fokus ligger de insatser som görs för ökad måluppfyllelse, men också de sociala processer som initieras i och med att elever flyttar till nya verksamheter.

– Det här är mycket viktig forskning som ger kommunen kunskaper om vilka möjligheter och utmaningar som elever, lärare, skolledning och vårdnadshavare upplever av förändringen. Det kommer läggas mycket resurser på att se att det här genomförs på bästa möjliga sätt. Syftet är i slutändan en ökad måluppfyllelse för våra elever, och vi ska följa upp ordentligt för att veta om flytten får de effekter som vi önskar, säger Jessica Ekerbring (S)

Resultaten av forskningen förutspås vara av stort nationell intresse. De lärdomar som projektet kommer att ge kan skapa trygghet för både elever och föräldrar på Vivallaskolan och på de nya anvisningsskolorna. Forskningen är också menad att ge lärdomar inför framtida förändringar och inkluderingsarbete i skolan.

Det fattas även beslut om två satsningar på fysisk aktivitet. Skolan Fyren EkAlmen i Ekeby Almby har lyft att de har behov av att öka kompentensen hos sin personal för att kunna ha ett mer långsiktigt arbete med fysisk aktivitet i skolan.

-Vi satsar 444 000 kr på att personalen på Fyren EkAlmen ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom hälsofrämjande skolutveckling. Forskning visar att motion och träning bidrar till otroliga effekter på hjärnan, och kan förbättra både minne och kreativitet hos eleverna. Syftet är att ge eleverna bättre förutsättningar för inlärning och god hälsa, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot i Programnämnd Barn och Utbildning.

Även förskolan Måsen på Öster ser ett behov av att starta ett projekt kring inlärning genom rörelse. På Måsen handlar det om motorisk träning som ska bli en naturlig, utmanande och glädjefylld del i barnens vardag på förskolan.

– Förskolan Måsen vill utveckla sina arbetssätt och sin miljö, och vi satsar nu 67 000 kronor på att ge personalen fortbildning på hur rörelse kan bli en del av vardagen på förskolan. Målet är att väcka intresse för att röra på sig och ge barnen en god grund att stå på för både skolgången och resten av livet, säger Marlene Jörhag (KD), ledamot i Programnämnden.

,