Örebro ska bli tillgängligare för teckenspråkiga – ny handlingsplan tas fram

Idag antog kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt (KSU) en ny handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad. Handlingsplanen sträcker sig fram till utgången av 2019. Utgångspunkt för planen är att Örebro 2010 utropade sig till Europas teckenspråkiga huvudstad. Planen har tagits fram i samråd med teckenspråkigas intresseorganisationer och därtill har medborgare lyssnats in vid medborgardialoger. En viktig faktor för att arbetet ska bli framgångsrikt är att kompetens i döv- och teckenspråkskultur tas tillvara. Därför är ett av de fyra övergripande målen att förstärka den kommunala organisationen med språk- och kulturkompetens

– De kommande åren ska Örebro kommun bli bättre på att ta tillvara den unika språk- och kulturkompetens som finns bland döva. Att de teckenspråkigas intresseorganisationer varit med i framtagandet av handlingsplanen har varit avgörande för att prioritera rätt mål och aktiviteter för de kommande åren. Arbetet har förbättrats de senaste åren och samtidigt återstår mycket att göra, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i KSU.

Som grund för utropandet av Örebro till Europas teckenspråkshuvudstad ligger en avsiktsförklaring undertecknad av Örebro kommun, dåvarande Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro, Örebro universitet samt Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den handlingsplan som antagits idag säger bland annat att samverkan med övriga undertecknare av avsiktsförklaringen ska förbättras.

Svenskt teckenspråk är både en minoritetsfråga och en tillgänglighetsfråga. Som en minoritetsfråga handlar arbetet om att stärka gruppen teckenspråkiga, svenskt teckenspråk och den teckenspråkiga kulturen. Som en tillgänglighetsfråga handlar arbetet framförallt om att tillgängliggöra samhällets service och tjänster på ett sådant sätt att teckenspråkiga upplever att de har levnadsvillkor likvärdiga övriga medborgares villkor.

–  Det är viktigt att vi kommande år förbättrar samverkan med övriga undertecknare. Ett gott samhälle skapar ingen aktör ensam, vi behöver varandra. När vi nu bygger ut välfärden i en historisk omfattning är det en självklarhet att teckenspråkigas kompetens och behov tas tillvara, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Den nya handlingsplanen innehåller insatser inom flera olika områden. Olika utbildningsinsatser syftar till att stärka kunskapen i Örebro kommun om teckenspråk och de teckenspråkigas situation. Ett annat viktigt inslag är en förbättrad och utvecklad dialog och kunskapsinhämtning från de teckenspråkiga och deras organisationer i civilsamhället. Detta ska stärka kvaliteten i bemötandet av de teckenspråkiga i kontakterna med kommunen samt öka möjligheterna att relevanta politiska beslut tar hänsyn till de teckenspråkigas önskemål och förutsättningar.

– Handlingsplanen skapar förutsättningar för ett strukturerat och målinriktat arbete i kommunen rörande frågor kring svenskt teckenspråk. Den politiska ambitionen är att Örebro ska vara Europas ledande teckenspråksstad. I budgeten för Örebro kommun 2018 satsar vi ytterligare 350 000 kronor på teckenspråkigas fritidsaktiviteter, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd

,