Stadsmissionen får 1,3 miljoner i tre år av kommunen

monica-g2-2

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att anta Överenskommelsen om idéburet-offentligt partnerskap gällande natthärbärge samt råd- och stödverksamhet för utsatta EU-och tredjelandsmedborgare, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om finansiering i enlighet med förslaget. En styrgrupp ska inrättas för det idéburna-offentliga partnerskapet med representanter från försörjningsstöd, socialförvaltningen och Örebro Stadsmission. Vidare ska överenskommelsen följas upp senast våren 2020.

Örebro Stadsmission har sedan 2015 drivit verksamhet för målgruppen EU- och tredjelandsmedborgare som lever i utsatthet. Verksamheten består dels av akuthärbärget Vinternatt, dels rådgivning och hjälp med basbehov en dag i veckan inom det som kallas Crossroads. Under våren 2017 inleddes samtal mellan Örebro kommun och Örebro Stadsmission kring ett idéburet-offentligt partnerskap (IOP) som dels innebär en större långsiktighet, dels ett bredare samarbete som inte enbart innefattar ekonomiskt bidrag från kommunen.

Förslaget innebär en treårig överenskommelse där kommunen bidrar ekonomiskt med 1,3 mnkr årligen. Därutöver har kontaktpersoner utsetts inom socialförvaltningen och miljökontoret i syfte att utveckla kommunikationen och samverkan mellan parterna kring gemensamma frågor som rör målgruppen. Socialförvaltningen bidrar också till det informationsunderlag som Örebro Stadsmission tar fram.

Monica Gunnarsson (bilden) är direktor för Örebro Stadsmission. Lyssna gärna på hennes program i serien Örebropratarna:

Monica Gunnarsson