MPs skuggbudget: Satsningar inom integration, jämställd och hållbar arbetsmiljö

mp-niclas-o-sara

Under tisdagen presenterade Miljöpartiet i Örebro sitt förslag till budget för Örebro kommun 2018.  De viktigaste satsningarna ligger inom områdena integration, jämställd och hållbar arbetsmiljö för kommunens medarbetare och en trygg och stimulerande miljö för barn. Budgeten innehåller även omfattande satsningar på klimat- och miljöområdet. Ett exempel på det är en anläggning för att rena Örebros avloppsvatten från läkemedelsrester.

Under tisdagen har kommunalråden Sara Richert och Niclas Persson (MP) lämnat in Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2018.
– Med den här budgeten ger vi Örebro kommun och dess invånare förutsättningar att gå mot en mer hållbar tillvaro. Vi vill se en fungerande integration, större jämlikhet och ökad jämställdhet. Och vi vill utveckla miljöarbetet i kommunen, säger kommunalråd Sara Richert.

Integration och innanförskap är det område som Miljöpartiet satsar mest på. Totalt vill partiet satsa över 40 miljoner bland annat på att stärka SFI-undervisningen (svenska för invandrare), förstärka familjecentralerna och satsa på kvinnors företagande.

MP vill också minska skolsegregationen genom satsningar på fler lärare och riktade utbildningsinsatser för skolpersonal i skolor med sociala utmaningar och låg måluppfyllelse.

– Vi måste göra våra skolor mer jämlika genom att styra resurser till de skolor med störst utmaningar, säger Niclas Persson, kommunalråd. -Det handlar om fler lärare och riktade satsningar på kompetens.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka bland kommunens anställda. MP satsar i sin budget över 12 miljoner på åtgärder för att göra kommunen till en bättre arbetsgivare.
– Vi vill skapa mer jämställda arbetsplatser, med bättre ledarskap och mer tid för reflektion och återhämtning. Färre medarbetare per chef, sänkt arbetstid för vissa yrkesgrupper och bättre karriärvägar inom kommunen gör att vi får behålla våra medarbetare och har lättare rekrytera nya, säger Sara Richert.

Miljöpartiet föreslår också en ny arbetstidsmodell för volontärarbete på arbetstid. Systemet går ut på att kommunanställda får möjlighet att vika två timmar i månaden till volontärarbete för utvalda frivilligorganisationer.

– Det är många som vill engagera sig ideellt men har svårt att få det att gå ihop med arbete och privatliv. Detta skulle kunna vara en stor resurs för den ideella sektorn, säger Sara Richert.

I budgeten finns också satsningar på bättre miljöer för barn. Miljöpartiet vill ge barnen i Örebro en grönare och mer stimulerande utemiljö genom investeringar i gröna skolgårdar, en central skolträdgård, nya och utvecklade lekplatser och en aktivitetspark på nedre Stortorget. Satsningar görs också på trafikmiljöer som barn kan röra sig tryggt i. Idag går många barn i skolor som ligger långt från hemmet, vilket bidrar till bilberoende när föräldrarna inte upplever trafikmiljön som trygg.

– Vi vill satsa 7,5 miljoner kronor under 2018 på gröna miljöer för barn och cykelinfrastruktur. En stad som byggs med barnen i fokus är en bra stad för alla. Barn måste kunna ta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt. Det ger både en bättre hälsa och ökad självständighet, poängterar Sara Richert.

Självklart innehåller Miljöpartiets budget också viktiga satsningar för klimatet och miljön. Bland annat vill partiet investera 25 miljoner i en anläggning för rena avloppsvattnet från läkemedelsrester.

– Hjälmaren som ekosystem måste säkras för kommande generationer. Därför vill vi investera i en reningsanläggning vid Skebäck för att förhindra att läkemedelsrester släpps ut i Hjälmaren. säger Sara Richert.

MP vill också stärka det strategiska miljöarbetet i kommunen. Partiet föreslår också att som pilotprojekt bygga en 100% fossilfri förskola. Investeringar i bättre cykelbanor, cykelparkeringar och ett hyrcykelsystem ska underlätta bättre resvanor.

Den 25-26 oktober är det budgetfullmäktige i Rådhuset då alla partier redogör för sina budgetar.

foto: Fredrik Welander

,