7,8 miljoner till satsning på ökad jämlikhet i skolan

Örebro kommun har tilldelats 7,8 miljoner kronor till insatser för att öka andelen elevers om blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Pengarna är ett statsbidrag som fördelas till skolorna utifrån elevantal och elevernas socioekonomiska bakgrund.

Skolverket har inför detta statsbidrag tagit fram en modell som skattar sannolikheten för den enskilde individen att bli antagen till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utifrån andelen förväntade obehöriga elever till gymnasiet skapas ett indexvärde för varje huvudman som sedan används vid fördelningen av resurser.

– Vi har valt att rikta dessa medel till skolåren 7-9 som utifrån det systematiskt kvalitetsarbete visar sig behöva insatser som riktar sig till enskilda elever och elevgrupper. Vi vill ha en mer jämlik skola där alla har likvärdiga möjligheter att lyckas, och målet är självklart att alla ska komma in på ett gymnasieprogram, säger Linda Smedberg (S), ordförande i Grundskolenämnden

– De här pengarna ska gå till insatser ute på skolorna. Rektorerna kommer själva vara med och beskriva vilka insatser de har behöver få stöd i att göra. Det kan till exempel handla om satsningar på kompetensutveckling, fortbildning och personal.  Satsningen kommer sen att utvärderas i samarbete med verksamhetschefen för att säkerställa att vi får önskad effekt, säger Seydou Bahngoura (C), vice ordförande i Grundskolenämnden.

,