Så ska utländska investeringar öka i regionen – nytt avtal med Business Sweden

Utländska investeringar i Örebro län ska öka. Det är syftet med det avtal som Region Örebro län nu ska teckna med Business Sweden, som ägs gemensamt av staten och näringslivet. Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt tog i dag den 18 oktober beslut om att gå in i samarbetsavtalet.
– För en liten region på en global marknad är det nödvändigt att arbeta strategiskt och långsiktigt med investerings- och etableringsfrågor, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden. Genom avtalet kan vi tydligare visa upp och marknadsföra länet och länets näringsliv för att attrahera utländska direktinversteringar.

– Förekomsten av utlandsägda företag i ett län är en viktig faktor för hög regional produktivitet. Därför är målet med ett samarbetsavtal även att det ska bidra till en ökad internationalisering av länets näringslivsstruktur, och i slutänden bidra till ökad konkurrenskraft.

I samverkan med de kommuner som ingår i Business Region Örebro (elva av länets kommuner) kommer Region Örebro län nu än mer att verka för att såväl öka som att behålla de investeringar som idag görs av utländskt ägda bolag i länet. Genom ett samarbetsavtal blir länet, och länets företag, mer synliga i de sammanhang som Sverige som nation marknadsförs som investeringsplats av Business Sweden. Särskilt fokus kommer att ligga på tillverkningsindustrin.

Samarbetsavtalet mellan Region Örebro län och Business Sweden ligger i linje med såväl Innovationsstrategin för Örebroregionen, inriktningen på den kommande regionala utvecklingsstrategin samt, på ett övergripande plan, det strategiska arbetet med näringslivsutveckling i länet.

,