Nyanställningar ska stärka skolorna i Örebro

På onsdagen fattade Programnämnd Barn och utbildning beslut om flera stora satsningar för skolan i Örebro. Inom ramen för skolutvecklingsprojektet Topp 25 2025 kommer helt nya professioner att testas i Örebros skolor; totalt sju lärarassistenter och sju heltidsmentorer ska anställas.

Det kommer utöver detta även satsas sex miljoner kronor på kompetensutveckling för rektorer och förskolechefer. Totalt uppgår satsningarna till över 14 miljoner kronor.

– Vi har lärarbrist i hela Sverige och vi måste försöka hitta sätt att hantera det på. De här professionerna är efterfrågade av verksamheterna för att avlasta de behöriga lärarna och jag tror att både lärarassistenter och mentorer kan ha en viktig roll att fylla i skolan om de används klokt. Något annat som vi fått tydliga signaler om är att våra ledare i skola och förskola efterfrågar kompetensutveckling. Därför känns det väldigt bra att nu kunna satsa riktigt stort på att utveckla ledarskapet för hela 120 av våra rektorer och förskolechefer i en stor ledarskapssatsning, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

Bakgrunden till satsningen på fler kompetenser i skolan är att flera skolenheter inom såväl grundskola som gymnasiet visar att lärare upplever stress i sitt arbete. Genom att lägga några av de arbetsuppgifter som lärare idag gör på andra yrkeskompetenser får lärare fokusera på uppdraget att planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Satsningen innebär att sju lärarassistenter och sju mentorer projektanställs på vardera 100 % fördelat på både kommunala och fristående skolor inom grund- och gymnasieskola. Lärarassistenten genomför arbetsuppgifter enligt kommunens grunduppdrag: att bistå lärarlag och enskilda lärare genom att utföra diverse administrativa arbetsuppgifter, bistå lärare i arbetet i klass eller på fritidshem, samspel med elever, föräldrar, lärare med mer. Exakt hur mentorsuppdraget ska se ut måste tas fram på respektive skola utifrån deras specifika behov. Dock finns vissa grunduppdrag specificerade, såsom att ansvara för dokumentation och information kring elevens utveckling under läsåret och vara den viktiga länken mellan hem och skola och vid behov andra externa aktörer.

– Det här är något som vi gör för både lärare och elever. Vi hoppas att lärarna ska känna sig mindre stressade och kan fokusera på undervisningen. Att någon avlastar lärarna den administrativa bördan och annat tidskrävande gör att eleverna har större möjlighet att får det stöd de behöver och kan känna sig mer sedda. Om satsningen faller väl ut vill jag gärna se de här yrkesgrupperna på fler av våra skolor, säger Marlene Jörhag (KD), vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

Satsningen på kompetensutveckling för förskolechefer och rektorer är ett resultat av ett gediget arbete för att stärka ledarskapet i Örebro kommun. Utvärderingar har visat att rektorer önskar kunna fördjupa sitt lärande inom skolledarskap i syfte att bättre kunna möta sina verksamheters behov. Förvaltningen för förskola och skola samt Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete avser att samarbeta med ett forskningsinstitut och har ett upplägg för kompetensutveckling vilken innefattar cirka 120 förskolechefer och rektorer från grundskola och gymnasium. Satsningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utveckla skolledares förmåga att leda sina verksamheter.

– Det är en förutsättning att de som har som ansvar att leda lärandet i skolan är skickliga på att själva analysera sin verksamhet och kunna identifiera vilka behov som finns. De måste kunna följa och värdera de insatser som görs för att se om de får den önskade effekten. Ledarskapet i skolan är otroligt viktigt för att vi på sikt ska kunna höja måluppfyllelsen i våra skolor, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

Alla satsningar är en del av det arbete som görs inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” som syftar till att i samarbete med verksamheterna och i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet långsiktigt stärka resultaten i Örebros förskolor och skolor.