Nu finns en policy för träden i Örebro – så viktiga är deras betydelse för en stads karaktär

Programnämnd Samhällsbyggnad antog under torsdagens sammanträde en trädpolicy för Örebro kommun. “Trädpolicyn beskriver hur stadsträd påverkar vår upplevelse av stadskärnan, hur vi ska vårda dem och hur vi kan kompensera för de träd vi avverkar”, skriver Örebro kommun i ett pressmeddelande.

Trädpolicyn är en del av Grönstrategin som tagits fram som ytterligare ett steg i kommunens Miljöprogram och som ett underlag för nya Översiktsplanen. Stadsträd avser de träd som växer i gatumiljö, parkmiljö och gårdsmiljö i Örebro stad eller i de mindre tätorterna.

– Träd är ett viktigt stadsbyggnadselement, precis som byggnader. Stadsträd är viktiga för vår trivsel i stadsmiljön, att luften renas och när lövträden byter färg efter årstid upplevs staden dessutom som mer föränderlig. I barns lekmiljöer i parker och på skolgårdar är kanske träden särskilt viktiga och bidrar till skugga och lekvärden, att ha en policy för stadens träd är kanske särskilt viktigt när vi växer och förändras i en snabb takt, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

– Stadens grönska betyder mycket för hur vi upplever staden och träd är särskilt viktigt för hur vi skapar en bra livsmiljö. Träden hjälper till att rena luften, minska buller och är väldigt viktiga för vår upplevelse av vårt gemensamma stadsrum. Trädpolicyn gör det tydligt för alla hur vi ska behålla och utveckla Örebro som en grön stad, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

– Det går inte att nog understryka trädens betydelse för en stads karaktär. Så mycket atmosfär som tillförs av pilträden längs Svartån, magnoliorna längs Vasastrand och körsbärsblomningen vid Henry Allards park. Staden skulle vara fattigare utan sina träd – och dessutom är de utmärkta bullerskydd, säger Ingalill Bergensten, presidieledamot (KD) i Programnämnd samhällsbyggnad.

Grönstrategin, där trädpolicyn ingår, har arbetats fram av tjänstemän och en parlamentarisk politisk grupp med ledamöter från tekniska nämnden. Grönstrategin ska senare antas av kommunfullmäktige.