Forskning från Örebro universitet och Friends: Ensamhet i skolan ökar risk för inte godkänt

Den som saknar vänner och den som mobbar eller utsätts för mobbning löper en kraftigt utökad risk för att inte nå behörighet till gymnasiet. Det visar ny forskning från Friends och Örebro Universitet. Den helt unika studien som presenteras idag gäller betygen i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Studien belyser hur förekomsten av mobbning och kränkningar, avsaknad av vänner och ogiltig frånvaro påverkar elevernas prestationer i skolan. Vår forskning är den första i sitt slag i Sverige och den har genomförts genom en longitudinell studie, där vi kunnat följa elever över flera år.

Den faktor, som av de tre, har allra största negativ inverkan på betygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Barn som uppger att de är ensamma har tre gånger högre risk att få icke godkänt samma år, jämfört med barn som har någon att vara med. Ensamma barn riskerar att missa möjligheten att studera vidare på gymnasiet.

– Att elevers relationsarbete har så stor inverkan på deras betyg är på ett sätt inte så förvånande. Men det visar på hur oerhört sammankopplat skolans uppdrag är. Arbetet mot mobbning och för goda relationer bland eleverna måste genomsyra all ämnesundervisning genom hela skolans verksamhet, för en trygg lärmiljö med goda skolprestationer, säger Jacob Flärdh Aspegren forskning- och utvecklingschef Friends.

Även mobbning är en hög riskfaktor för att inte klara godkänt. Bland de barn som varit utsatta för mobbning någon gång under mätperioden ökar risken för att få icke godkänt i något av kärnämnena med 75 procent. Effekterna av mobbningen är dock olika för pojkar och flickor. Hos pojkarna är det förövarna, mobbarna, som löper högre risk att inte få godkänt. Hos flickor är det tvärtom utsattheten som skapar störst risker.

Det tredje området vi undersökt är ogiltig frånvaro, skolk. Även där syns tydliga effekter. Mer skolk ger högre risk för icke godkända betyg. Dock är inblandning i mobbning en större riskfaktor för flickor än frånvaro i skolan. För pojkar är ogiltig frånvaro i skolan däremot en större riskfaktor än någon form av inblandning i mobbning.

Friends förslag på åtgärder:

1.Regeringen stärker uppdragen till våra skolmyndigheter att samla, utveckla och sprida praktisk och pedagogisk användbar kunskap och metoder och uppmana dem att vara mycket mer konkreta i sitt stöd till skolorna.

2.Huvudmän generellt måste förbättra sin analys, resursfördelning och stöd samt uppföljning i såväl det åtgärdande som det förebyggande och främjande arbetet i skolan. Genom ökad kravställan krävs också tydligare signaler gentemot sina skolenheter att det är ett högt prioriterat arbete.

3.Arbetet för barns rätt till trygghet i skolan får aldrig reduceras till en särskild tid, en särskild arbetsgrupp eller ett särskilt uppdrag. Mer stöd och bättre erfarenhetsutbyte om hur värdegrundsarbetet kan genomsyra hela skoldagen behövs såväl inom som mellan huvudmän och skolor.

foto: oru.se