Majoritetens beslut: “Mer resurser till förskolor med störst behov”

I dag fattas beslut i Programnämnd Barn och utbildning om att förskolans resursfördelningsmodell även ska ta hänsyn till barns vistelsetid i förskolan samt barns olika socioekonomiska förutsättningar.

För varje barn får förskolan en viss summa som beräknas utifrån flera olika faktorer. Från och med årsskiftet införs nya parametrar som tar hänsyn till barns vistelsetid i förskolan och barns olika socioekonomiska förutsättningar i fördelningen av resurser.

– Den nya modellen ska ge förutsättningar för förskolan att vara likvärdig. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var i kommunen du bor, vi måste kunna ge samma personaltäthet, tid för barnen och pedagogisk kvalitet överallt. Forskning och erfarenheter är tydliga på det här området, de förskolor som har de största behoven ska också få mest resurser säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

– Kommunen har ett kompensatoriskt uppdrag. Det betyder att mer resurser behöver gå till förskolor i de mer utsatta områdena för att barnens förutsättningar och behov ska kunna utjämnas. Vi ser att det tidigare blivit en skev fördelning mellan förskolorna, så det här är ett steg i rätt riktning, säger Marlene Jörhag (KD), vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

– Resurserna ska fördelas utifrån hur länge barnet vistas på förskolan, hur gammalt barnet är samt socioekonomiska faktorer. Det är nödvändigt att förskolorna kan ta hänsyn till detta när de anställer och planerar personal, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

Resursfördelningsmodellen börjar gälla från 1 januari 2018 för såväl fristående som kommunala förskolor och kommer att följas upp under 2019.

,