Beslut: tre miljoner till socialpedagoger i förskola och skola

Programnämnd Barn och utbildning har beslutat att satsa tre miljoner kronor på att anställa socialpedagoger i förskolan och skolan. Programnämnden satsar även ytterligare cirka 1,2 miljoner kronor för att göra en kartläggning av områdets kompetensförsörjning. Satsningarna sker inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025”

Två skolor i Örebro kommun har identifierat behov av att anställa socialpedagoger. Den ena av skolorna vill anställa en socialpedagog för att öka chanserna för ett lyckat samarbete mellan elevhälsa, lärare, elev och hemmet. Den andra skolan ser möjligheter att använda en socialpedagog som ett stöd i att arbeta mer förebyggande och främjade på skolan med olika typer av trygghetsfrågor.

Utöver dessa två socialpedagoger kommer ytterligare fyra stycken att projektanställas inom förskolan. Om satsningen faller väl ut blir underlaget en del i den bild som förskolor, skolor och förvaltningsledning kan använda vid framtida rekrytering.

– Våra lärare och förskollärare behöver avlastas, och vi behöver fler professioner i både förskolan och skolan. Programnämnden fattade redan förra månaden beslut om att anställa totalt 14 lärarassistenter och heltidsmentorer för detta. Nu tar vi ytterligare ett steg och anställer sex socialpedagoger, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

,