Örebro klättrar på SKLs skolranking – upp till plats 108

Örebro kommun klättrar från plats 149 i fjol till 108 på årets skolranking från SKL. Årets Öppna jämförelser – Grundskola 2017 beskriver i första hand resultat från läsåret 2016/17. Syftet är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra.

– Vi ser att det varit ett tapp förra läsåret, men jag vill vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser om orsaker. Däremot tror jag att vi med säkerhet kan säga att den svenska skolan i flera delar är ansträngd just nu. Det handlar både om svårigheter att rekrytera behöriga lärare och att vi har många nya elever som gått kort tid i svensk skola, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Av statistiken framgår att andelen elever med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram varierar mellan kommuner från 57 till 96 procent. Bland de kommuner som har lägst andel behöriga har andelen nyanlända elever i årskurs 9 varit som störst. Omvänt har de kommuner som har högst resultat i genomsnitt väsentligt mindre andel nyanlända elever.

– Klyftorna i resultat mellan elever med olika familjebakgrund är oacceptabelt stora och märks i både internationella studier och nationell statistik. Även om skolan kan göra mycket, kan den inte ensam bryta den ökande ojämlikheten i samhället. Här behövs en bred kraftsamling, säger Per-Arne Andersson.

I rapporten beskriver vi även kommunernas resultat i relation till elevernas socioekonomiska bakgrund. Av resultaten framgår att det finns kommuner vars elever lyckas bra i skolan trots svårare förutsättningar.