Länsstyrelsen: 5,5 miljoner till integration

Under 2017 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till ideella föreningar, trossamfund och studieförbund. Totalt 20 insatser, till ett värde av 5,5 miljoner, har fått medel för att hjälpa asylsökande att komma in i det svenska samhället.

Från och med den 1 januari 2017 fick Länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att arbeta med asylsökande. Uppdraget heter tidiga insatser för asylsökande (TIA) och syftar till att ge asylsökande en meningsfull vardag i väntan på sina beslut om uppehållstillstånd samt bidra till en snabbare etablering.

TIA-medel ska bidra med finansiering till aktörer som vill anordna riktade insatser för asylsökande. Aktörer ska främst tillhöra civilsamhället, (ideella föreningar, trossamfund och studieförbund) men även kommuner kan till viss mån ta del av TIA-medel. De insatsområden som regeringen vill fokusera på är: svenska samhället, svenska språket, arbetsmarknad och hälsa.

Under 2017 har 20 olika insatser beviljats stöd till ett sammanlagt värde av 5.5 miljoner kronor

– Vi har sett att pengarna har gjort nytta. Pengarna har använts till insatser som stärker de asylsökandes kunskaper i svenska, främjar deras hälsa, förbättrar deras kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och gör det lättare för dem att komma ut på arbetsmarknaden, säger Anabel Falkenström, integrationssamordnare på Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen beviljar årligen även medel till länets kommuner, så kallade §37-medel, för insatser som stärker beredskap och kapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande. Under 2017 har insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända genom att stärka och stötta bostadsförsörjningen i kommunerna varit särskilt prioriterade. Totalt har åtta stycken insatser beviljats 3,7 miljoner kronor.

Medel beviljas även till insatser som stärker och utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter, så kallade 37a-medel. Där har sex stycken ansökningar beviljats medel till en summa av 2,6 miljoner kronor.