Klart vilka parker och lekplatser som ska rustas – del i grön strategi

Tekniska nämnden har beslutat vilka parker och lekplatser som ska rustas upp under 2018-2019. I år har de utgått ifrån Örebro kommuns nya Grönstrategi.

Tekniska nämnden beslutar årligen om vilka parkinvesteringar och lekplatser som ska prioriteras att rustas upp och utvecklas under 2018. Örebro kommuns nya Grönstrategi pekar ut parkers och naturenområdens sociala och ekologiska hållbarhet som särskilt viktiga för parkinvesteringarna. En parkinvestering omfattar olika saker beroende på vilken park det är, men innebär ofta bättre belysning, förbättrade gångstråk, fler sittplatser och bättre lekmiljöer för barnen.

– Det är bra att vi genom Grönstrategin tydligare vet vad vi ska satsa på för att utveckla kommunens lekmiljöer och parker. Grönstrategin underlättar arbetet med att ta fram vilka platser som bör prioriteras och har pekat ut bland annat Norrbyparken som särskilt viktig för utvecklingen av norra Örebro, säger Charlotte Edberger Jangdin (C) ordförande i Tekniska nämnden.

– Det är roligt att både Brunnsparken och Oskarsparken finns med i investeringarna för 2018. Många örebroare har en relation till Brunnsparken och vill gärna se att den blomstrar igen. Oskarsparken upplevs dessvärre som otrygg och det är därför bra att vi nu kan investera i bättre belysning och en finare parkmiljö, säger Ida Eklund (S) vice ordförande i Tekniska nämnden.

Parkinvesteringar omfattar också bland andra stadsdelsparken i Baronbackarna, Rostaparkerna och lekmiljöerna i stadsdelsparken i Oxhagen och Varbergaskogen.