Vi dricker och röker mindre – men blir allt tjockare

Mellan åren 2004 och 2017 har andelen rökare mer än halverats i Örebro län, och även riskkonsumenterna av alkohol har sjunkit något under samma period. När det gäller fetma är trenden den omvända, där har andelen ökat. Det visar den första rapporten från Liv & hälsa-undersökningen 2017.

– Att förbättra folkhälsan genom att få människor att leva ett hälsosammare liv är en stor utmaning för regioner, kommuner och andra aktörer. Genom att minska tobaksbruket, få fler att motionera och äta hälsosammare mat kan stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL och diabetes minska, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Förutom stora vinster för den enskilda individen ger en bättre folkhälsa också samhällsekonomiska vinster. Inom de fem regioner och landsting som genomfört undersökningen har en minskning av antalet som röker dagligen, från 12 till 7 procent, mellan åren 2008 och 2017 medfört besparingar på uppskattningsvis drygt 222 miljoner kronor. För Region Örebro län är besparingen uppskattningsvis 48 miljoner kronor.

Att trivas på arbetet bidrar till god hälsa

Cirka 34 000 personer, varav cirka 8 000 i Örebro län, har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande i undersökningen ”Liv & hälsa”. Av de svarande uppger drygt sju av tio att de skattar sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra, men det finns stora hälsovariationer mellan olika grupper i samhället.

Undersökningen visar nämligen att måendet till stor del styrs av hur ens tillvaro ser ut. De som har ett arbete och som trivs där mår bäst. Andra faktorer som har positiv inverkan på hälsan är att ha en längre utbildning, en god ekonomi, ha någon att dela sina innersta känslor med samt att ha personer i sin omgivning som kan hjälpa till vid händelse av praktiska problem eller sjukdom. Bland dem som saknar dessa skyddsfaktorer är det bara omkring hälften som har god hälsa. Kvinnor uppskattar i lägre utsträckning än män att de har en god hälsa.

– Det är allvarligt att det fortfarande finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Nu behöver vi i regionen arbeta vidare tillsammans med kommunerna, och övriga aktörer i länet för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så att vi får ett jämlikt, jämställt och hållbart Örebro län. Jag är dock övertygad om att vi, med gemensamma krafter i länet, kan göra skillnad för utsatta grupper, säger Jihad Menhem (V), ordförande i Region Örebro läns fokusberedning för folkhälsa.

källa: Region Örebro län

Siffror från rapporten

Under perioden 2004 till 2017 har bland annat andelen

  • rökare i Örebro län minskat från 15 till 7 procent.
  • riskkonsumenter av alkohol minskat från 17 till 12 procent.
  • med fetma ökat från 13 till 19 procent.