Så ska utsatta människor i city få hjälp – öka tryggheten i stadskärnan

Det har länge funnits en problematik i stadskärnan kring personer som lever i en utsatt livssituation, exempelvis i öppet missbruk. Situationen leder ofta till olika typer av ordningsstörande beteende som skapar otrygghet i centrum. Kommunledningen vill nu se insatser för att utsatta människor ska kunna få hjälp och stöd, samt för att öka tryggheten i stadskärnan. Arbetet ska ske tillsammans med aktörer i civilsamhället.

– Vi har under flera år fokuserat på både förebyggande arbete samt uppsökande och stödjande verksamhet. Detta är nu nästa steg i arbetet. Vi behöver se på hur vi jobbar bäst tillsammans för att utsatta individer ska kunna påverka sin livssituation, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd och ordförande i Programnämnd social välfärd

Majoriteten i Programnämnd social välfärd ger nu ett uppdrag till förvaltningen som fokuserar på kvinnor och män över 20 år som regelbundet vistas i stadskärnan och uppvisar omständigheter som tyder på ett fortgående missbruk. Syftet med uppdraget är att sammanställa de bilder som berörda aktörer har av situationen på gruppnivå, och de möjligheter och hinder som lagstiftning och uppdrag ger för att vidta åtgärder på gruppnivå, och ge insatser till den enskilde.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp både för människorna som idag befinner sig i en utsatt situation och för den upplevda tryggheten för människor som vistas och verkar i stadskärnan. Människor måste få hjälp, samtidigt som människor ska vara trygga. Att få till en bättre samverkan mellan kommunen och civilsamhället är en viktig del, säger John Johansson (S) vice ordförande i programnämnd social välfärd.

– Örebro kommun har en nyligen antagen strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arbetet kommer att förhålla sig till den planen, det stora arbetet som görs varje dag är också att förhindra att människor alls hamnar i missbruksproblematik, säger Sara Maxe (KD) presidieledamot i programnämnd social välfärd