Stor satsning på fågelsjöar – 400 000 kronor för skötseln av Tysslingen

Naturvårdsverket har nu fördelat sina medel för 2018. Örebro län får cirka 12,5 miljoner för att förvalta länets 225 statliga reservat. Därtill kommer särskilda skötselbidrag för Kvismaren och Tysslingen samt ett anslag på 25 miljoner för att skapa nya naturreservat. I Örebro län finns det i dag 265 naturreservat. Dessa är viktiga ur två aspekter, dels skyddas värdefull natur men de fyller också en viktig funktion för att ge nära naturupplevelser till människorna som bor i länet.

– I vårt uppdrag ligger att vi ska förvalta dessa områden. Det innebär att vi på olika sätt sköter områdena så att värdefulla naturtyper och arter bevaras samt gör dem tillgängliga för medborgarna. I år satsar vi lite extra på att bland annat sätta upp moderna stängsel i några av länets naturreservat. Det handlar om marker som med betesdjurens hjälp hålls öppna och därmed skapar värdefulla livsmiljöer för en lång rad sällsynta växter och djur som är beroende av ett öppet, variationsrikt odlingslandskap, säger Åsa Forsberg, tf enhetschef för naturskydd på Länsstyrelsen i Örebro län.

Nytt för i år är också att slåttern av våtmarksängarna kring sjön Tysslingen går från att ha varit en del i restaureringsprojektet Reclaim till att bli en årlig skötselåtgärd. Något som inte minst en stor mängd fåglar kommer att få glädje av, såväl som vi människor som kan uppleva dessa fågelrika strandängar. Länsstyrelsen har fått 400 000 kronor för skötseln av Tysslingen.

En viktig fågelsjö där det sker extra satsningar är Kvismaren. Skötseln i Kvismaren består i att “upprätthålla hävden”, genom bete, vassröjning och ibland en del slåtter för att nå önskat resultat. Naturvårdsverket har anslagit 600 000 kronor för skötseln av Kvismaren.

Länsstyrelsen i Örebro län har de senaste åren haft ett högt tempo för att bilda nya naturreservat. 2018 utgör inget undantag utan Länsstyrelsen har fått 25 miljoner kronor för att fortsätta att skydda värdefull natur. Det huvudsakliga syftet är att skydda värdefulla skogsmiljöer.

foto: Åsa Ekblom