Majoriteten: Stora satsningar på skolorna i Adolfsberg och Vivalla

I Programnämnd Barn och utbildning har det fattats beslut om satsningar för 1,3 miljoner kronor till skolorna i Örebro. Satsningarna är inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” och innehåller bland annat en specialpedagog på Vivallaskolan som ska arbeta med problematiken kring skolfrånvaro hos eleverna. En stor satsning kommer också att göras på en så kallad ”Learning study” inom idrott och matematik på Adolfsbergsskolan.

Vivallaskolan och dess elevhälsa arbetar systematisk med både elever och vårdnadshavare för att främja elevernas skolnärvaro. Men det finns mer att göra, och därför ska det nu anställas en socialpedagog som har ett riktat uppdrag att arbeta fokuserat med frånvaroproblematiken på skolan.

– Socialpedagoger är en relativt ny roll inom skolan i Örebro. Det är viktigt att vi avlastar lärarna så att de kan ägna sig åt att vara just lärare – och med en socialpedagog som har ett tydligt uppdrag att jobba för att eleverna ska vara i skolan blir arbetet mer fokuserat och sammanhållet, samtidigt som lärarna kan fokusera mer på att undervisa, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

– En ökad närvaro i skolan skapar förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål. Vi behöver se till att dessa elever får behörighet till gymnasieskolan, och vi hoppas att en socialpedagog kan bidra med detta på Vivallaskolan, säger Marlene Jörhag (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

På Adolfsbergsskolan kommer en ny metod för inlärning testas, en så kallad ”Learning Study” inom ämnena matematik och idrott. Learning study är en metod som ursprungligen kommer från Japan och har där använts framgångsrikt av lärare i många år. En Learning study börjar med att de deltagande lärarna kommer överens om ett lärandeobjekt. Ett lärandeobjekt kan vara en kunskap eller förmåga som eleverna förväntas utveckla men främst något som lärarna upptäckt att eleverna har svårt för att lära sig, exempelvis ett räknesätt i matematik. En Learning study består sedan av en tydlig metod i åtta steg som lärarna följer.

– Learning study är ett spännande sätt att möta områden där man ser att eleverna behöver extra stöd. Vi hoppas att satsningen ger effekt på elevernas kunskapsnivå och måluppfyllelse så fler skolor och arbetslag kan inspireras av metoden, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

 

Utöver dessa två satsningar fattas det även beslut om att höja lärarkompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kollegialt lärande med fokus på trygga klassrumsmiljöer och en process för att utveckla en samlad elevhälsa. Satsningarna inom ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” kommer att utvärderas, och om det visar sig fungera bra kan modellen spridas till andra skolor i Örebro kommun.

,