Kraftig ökning av andelen kvinnor i bolagsstyrelser – “tecken på ett trendbrott”

Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i Örebro län har ökat med 22 procent under de senaste fem åren, vilket motsvarar närmare var femte styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu bättre ut. Bland de nytillkomna styrelseposterna under samma period ökade andelen kvinnor med hela 52 procent. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen.

Hos de drygt 100.000 företag i hela landet med minst fem miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda var 19 % eller närmare 30.000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157.000 platser. Det är en ökning med 25 % jämför med undersökningen år 2013. I Örebro län var ökningen 22 %. Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har därför bara ökat från 16 % till 19 %.

Årets undersökning visar att 52 % av de styrelseplatser som tillkommit i länet mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor. Kartläggningen visar också att högst andel kvinnor på styrelseposter i länet finns inom branschen vård och utbildning, 57 % och lägst inom annan serviceverksamhet, 17 %. Av företagen har 12 % en kvinna som VD, vilket är oförändrat jämfört med året innan.

– Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. För oss på Almi, som arbetar med och investerar i framtida tillväxt, är det självklart att kontinuerligt ta fram fakta om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i företagens styrelser och ledning, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig i Almi för kartläggningen.

källa: Almi