Klartecken för ombyggd läktare på Behrn Arena – kommunstyrelsen har sagt ja

Örebroporten Fastigheter AB har utrett olika scenarier för en om- och tillbyggnad av södra läktaren Behrn arena genom projekt benämnt ”Eyraporten”. Syftet med projektet är att utveckla och färdigställa fotbollsarenan till en modern attraktiv fotbollsarena med bra faciliteter för besökare, hemma- och gästande klubbar.

Örebroportens styrelse har gett VD i uppdrag att genomföra projektet enligt två olika alternativ under förutsättning att förhyrningsgraden är minst 75 procent av de uthyrningsbara ytorna på plan 1-5. Gemensamt för de båda alternativen är att tillskapa kontorsplatser som ska bidra till att finansiera de arenaknutna funktionerna.

Beslutet är av sådan karaktär att det enligt Örebroportens bolagsordning ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande. För att finansiera investeringen behöver Örebroporten inklusive dotterbolags låneramar höjas med 300 miljoner kronor från 3 425 miljoner kronor till 3 725 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Därmed behöver Örebro kommuns låneram för internbanken höjas med samma belopp från 18 040 miljoner kronor till 18 340 miljoner kronor. Koncernens totala låneram på 19 000 miljoner behöver höjas med samma belopp till 19 300 miljoner kronor för perioden 2018-2020.

Kommunstyrelsen har gett sitt klartecken för om- och tillbyggnaden. Ärendet ska upp i fullmäktige.

källa: Örebro kommun

,