Stora brister i utbildning om stress på jobbet – arbetsgivarens ansvar hävdar Vision

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö lanserades i mars 2016 för att minska den stressrelaterade ohälsan. En ny undersökning från Vision visar dock att de nya reglerna har fått begränsad effekt på arbetsplatserna. Närmare hälften av Visions skyddsombud har inte fått utbildning om föreskrifterna genom sin arbetsgivare, trots att arbetsgivarna är ytterst ansvariga för arbetsmiljön.

Vision har frågat 2074 skyddsombud och huvudskyddsombud i kommuner, landsting, regioner, kommunala och privata bolag samt kyrkan hur de ser på föreskrifternas genomslag ute på arbetsplatserna.

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att, i samverkan med facken, erbjuda skyddsombud och chefer adekvat utbildning. Trots det anser en fjärdedel av skyddsombuden att de har liten eller ingen kunskap alls om föreskrifterna, och ungefär hälften uppger att de varken har stor eller liten kunskap. Arbetsgivaren uppfattas ha något större kunskaper, även om skyddsombuden också ser ett stort behov av ökad kunskap hos arbetsgivarföreträdare.

– Nu måste föreskrifterna få större genomslag. Arbetslivet måste bli mänskligare och ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. För att få bukt med stressen i arbetslivet måste arbetsgivare och fack, myndigheter och ansvariga politiker ta ett gemensamt ansvar och se till att föreskrifterna används, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

En fjärdedel av skyddsombuden och huvudskyddsombuden uppger att föreskrifterna endast används i liten utsträckning eller inte alls i arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen. Ungefär lika många anser att föreskrifterna inte bidragit till att förbättra arbetsmiljön.

källa: Vision

Vision föreslår tre åtgärder för att öka kunskapen om föreskrifterna, stärka det lokala arbetsmiljöarbetet och skapa friskare arbetsplatser:

  • Utbilda politiker, skyddsombud och chefer om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Stödja lokala verksamheter med verktyg att nå en hälsosam balans mellan krav och resurser.
  • Minska antalet medarbetare per chef så att chefer kan jobba förebyggande med arbetsmiljö