På måndag startar ombyggnationen av korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan

Örebro kommun bygger om Östra Bangatan och korsningen med Nobelgatan för att möjliggöra ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Måndag 16 april startar arbetet, som till en början endast sker nattetid för att minska störningarna.

Under hela ombyggnationen kommer ett körfält i vardera riktning att vara öppet för trafik med sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Arbetet beräknas vara klart i november.

Detta ska göras:

  • Nya övergångsställen ska byggas i korsningen Östra Bangatan/Nobelgatan och nya gång- och cykelbanor byggs längs Östra Bangatan, så gående och cyklister ska kunna ta sig fram till de planerade byggnaderna.
  • Ribbingsgatan öppnas mot Östra Bangatan.
  • Befintliga ledningar måste flyttas från en av fastigheterna ut till allmän platsmark.
  • Fjärrvärme och fjärrkyla, el, fiber ska dras fram till de nya byggnaderna
,