BO kräver krafttag: “säkra alla barns likvärdiga rättigheter”

Barn i utsatta områden växer upp med våld och låga förväntningar. I samband med Barnrättsdagarna i Örebro kräver Barnombudsmannen krafttag för att säkra alla barn i Sverige likvärdiga rättigheter.

-Vi måste lyssna på barnen i utsatta områden och göra dem delaktiga för att stärka deras framtidstro, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

Under två dagar samlas mer än 1200 beslutsfattare och professionella på Barnrättsdagarna för att diskutera barns jämlika uppväxtvillkor. Barnombudsmannen lyfter särskilt situationen för barn i utsatta kommuner och förorter.

Alla barn i Sverige har samma rättigheter, enligt barnkonventionen. Samtidigt finns statistiska skillnader som är kopplade till var i landet barn bor. Det kan tyda på att barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda varierar.

I en unik kartläggning har Barnombudsmannen identifierat utsatta förorter och kommuner där barn statistiskt sett har bland annat sämre skolresultat, ekonomi och hälsa. I årsrapporten Utanförskap, våld och kärlek till orten berättar drygt 900 barn hur det är att växa upp på sådana platser. Det handlar om storstädernas förorter, men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner.

Barnens berättelser visar på brister i skyddet av barns rättigheter, bland annat:

  • Barnens vardag är kantad av våld, i närområdet eller i skolan. Barnen kan ha sett människor bli skjutna eller själva utsatts för våld, i närområdet eller i skolan.
  • Barn beskriver också en vuxenvärld som har låga förväntningar på dem, bland annat i skolan. De låga förväntningarna påverkar barnens självbild och framtidstro.

Barnombudsmannen har flera förslag för att stärka rättigheterna för barn i utsatta områden:

  1. Säkerställ barnets rätt till skydd mot våld, kränkningar och trakasserier – anta en nationell handlingsplan mot våld
  2. Säkerställ likvärdig utbildning för alla barn
  3. Stärk barnets rätt till delaktighet och en meningsfull fritid

Under Barnrättsdagarna arrangerar Barnombudsmannen även ett specialspår för föranmälda förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner. Syftet är att stärka genomförandet av barnkonventionen i landet. Den här delen av konferensen är en del av kunskapslyftet Barnrätt i Praktiken.

källa:BO/ foto: Jonas Malmström

,