Nu är det byggstart för cykelvägen Örebro-Glanshammar

Under maj månad beräknas arbetet med att bygga cykelväg mellan Örebro och Glanshammar påbörjas. Projektet är ett prioriterat projekt såväl i Länstransportplanen som i den regionala cykelstrategin. Cykelvägen beräknas kosta drygt 20 miljoner kronor och vara helt färdig 2019.

Sammantaget finns 100 miljoner kronor i Länstransportplanen för cykelvägar. Finansieringen kommer från statliga pengar via Trafikverket.

– Det finns många fördelar med att cykla, och därför är cykelvägarna prioriterade i vår Länstransportplan, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhållsbyggnad. Hälsan förbättras om vi cyklar, miljön mår bättre än om vi åker bil och trängseln minskar då en cykel tar mindre plats i gaturummet och parkering än bilen.

– Målet är att bidra till en ökad cykling och att förbättra tillgängligheten med cykel till arbetsplatser, skolor, vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. Fokus ligger på att utveckla de stråk som har störst potential till ökat cyklande, samt stråk som har stora brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

– Under många år har vägnätet för bilar förbättrats i vårt län och vi har enligt Motormännens riksförbund ett av Sveriges bästa vägnät för bilar. Därför måste vi tillsammans med kommunerna och staten nu rikta mer fokus för bättre cykelvägar, avslutar Mats Gunnarsson.

,