Karlsdalsallén blir en stadsgata – byggstart på måndag

Måndag 4 juni startar arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén. Det ska bli en stadsgata som passar den nya bebyggelsen i området. Karlsdalsallén kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under byggtiden, trafiken leds om via Glomman, informerar kommunen.

“Bostadsbebyggelsen i Sörbyängen är inne i ett slutskede och i Södra Ladugårdsängen börjar en helt ny stadsdel ta form. Karlsdalsallén färdigställs med bland annat gång- och cykelbanor, passager, busshållplats, parkeringar, cirkulationsplats och trädallé. Målet är att skapa ett attraktivt gaturum för alla trafikanter, där hastigheten hålls nere till förmån för minskat buller och ökad trafiksäkerhet”.

Arbetet kommer att påbörjas måndag 4 juni och beräknas vara helt klart i oktober 2019.

,