Så ska framtidens Örebro byggas – ny strategi för arkitektur

Örebro kommuns nya strategi för arkitektur och byggande antogs av Programnämnd samhällsbyggnad den 31 maj. Strategin är en konkretisering av kommunens översiktsplan med arkitektur och byggande i fokus. Den beskriver en önskad utveckling både i staden och på landsbygden. Dokumentet kommer att presenteras på kommunens hemsida inom några veckor när det fått en färdig layout.

Örebro är en av Sveriges snabbast växande kommuner och har också byggt mest per capita de senaste åren. Därför behövs en tydlighet i kommunens syn på byggandet. ”Strategi för arkitektur och byggande” beskriver den önskade utvecklingen i både staden och på landsbygden. Utvecklingen kommer vara synlig i omvandlade industriområden och helt nya stadsdelar, men även i de mindre tätorterna, i nya byar och bebyggelse i det fria landskapet. Strategin är ett styrdokument för byggandet och ett stöd i planeringen. Den är också ett underlag i diskussioner om det framtida byggandet och arkitekturens betydelse i Örebro. Strategin omfattar både byggnader, publika platser och naturområden.

– Det har varit en intensiv och väldig spännande process tillsammans med politiker från samtliga partier och Stadsbyggnads alla olika kompetenser. Vi vill med strategin betona samspelet mellan kommunens delar och samtidigt lyfta fram arkitekturens betydelse med fokus på vad den gör och inte främst hur den ser ut, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt och projektledare för framtagandet av strategin.

Strategin för arkitektur och byggande ersätter det tidigare styrdokumentet ”Handlingsplan för stadens byggande” som enbart omfattade utvecklingen i tätorten Örebro, och främst fokuserade på byggnaderna. Den nya strategin utgör, tillsammans med Örebro kommuns grönstrategi och trafikprogram, en konkretisering av översiktsplanen och omfattar även landsbygden och de publika platserna. Strategin kommer få betydelse för både större byggprojekt och privatpersoner som bygger. Den ska fungera som ett stöd för byggandet och ge en tydligare bild av hur kommunen ser på arkitektur och byggande.

– Vi bygger mycket i Örebro men vi vill också bygga bra. Den här strategin visar vilka värden vi lägger in i gestaltning och arkitektur. En parlamentarisk arbetsgrupp har tillsammans med tjänstemännen arbetat fram programmet. En bred samsyn över partigränser borgar för långsiktighet och transparens vilket också underlättar för de investerare som satsar i Örebros utveckling, säger Ullis Sandberg (S), ordf. Programnämnd samhällsbyggnad.

källa: Örebro kommun

,