En ny hemvård ska arbetas fram – kostnad beräknad till 100 miljoner

Kommunledningen i Örebro vill ge hemvården i Örebro långsiktiga möjligheter att nå en välmående driftorganisation med en ekonomi i balans och fortsatt nöjda omsorgstagare. Därför kommer kommunstyrelsen på tisdag den 5 juni uppdra åt kommundirektören att ett treårigt målinriktat strukturförändringsprogram för hemvården ska arbetas fram. För 2018 läggs 100 miljoner kronor på förändringsarbetet.

Det pågår sedan flera år tillbaka ett anpassningsarbete inom hemvården i Örebro kommuns regi, i syfte att säkra att verksamheten utförs med god kvalitet och inom givna ekonomiska ramar. Hittills har verksamheten inte klarat att ställa om sitt arbete så att det ekonomiskt går att utföra beslutade och erbjudna tjänster inom ramen för aktuell timersättningsnivå.

– Driftorganisationen har haft omställningsstöd under ett antal år och har successivt anpassat kostnaderna mot de ersättningsnivåer som är aktuella inom ramen för lagen om valfrihetssystem, LOV. Trots vidtagna åtgärder och förändringar av organisationen har inte målet om en ekonomi i balans nåtts. Under pågående förändringsarbete utförs dock ett gott arbete gentemot de medborgare för vilka hemvården finns till, och genomförda brukarundersökningar visar på god och bra nöjdhet, säger Lennart Bondeson (KD), vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Det finns idag enligt förvaltningen inget som talar för att verksamheten kan spara sig ur rådande läge. Det kommer inte att leda till sänkta kostnader för helheten. Kommunfullmäktige har i början av 2018 fattat beslut om att gå från LOV till LOU, det vill säga att upphandla utförande av hemvårdsverksamhet av externa utförare motsvarande ca 50 %, och 50 % ska utföras i kommunal regi. Det kommer ta ett par år att genomföra den förändringen, med utgående avtal och genomförd upphandling.

– Den demografiska utmaningen framåt är tydlig. Kommunen kommer att inom några år möta en befolkning som är äldre och fler allt mer vårdkrävande och i behov av stöd. Verksamheten behöver rustas med olika typer av verktyg och förutsättningar för att klara att möta de kommande ökande behoven. Det är därför arbetet med ett rehabiliterande arbetssätt är så viktigt. Om vi fortsätter att göra det vi gjorde igår kommer vi inte att klara morgondagen, säger Per-Åke Sörman (C), ledamot i Kommunstyrelsen och ordförande i Programnämnd social välfärd.

Satsningen finansieras genom delar av tidigare års uppnådda ekonomiska resultat för kommunen. För år 2018 maximeras avsatt belopp till 100 miljoner kronor. Beräkning av resurser för kommande år sker efter att strukturförändringsprogrammet lagts fast.

– Verksamheten behöver stöd för att omgående genomföra ett antal satsningar för att komma i ett bättre läge. Vilka insatserna ska vara avgörs bäst inom verksamheten, där programnämnd och driftsnämnder med sina verksamhetsledande chefer behöver skapa ett målinriktat strukturförändringsprogram för hemvården. Det behövs en satsning för att komma ur det aktuella läget. Samtidigt ska verksamheten fungera mot våra medborgare, avslutar John Johansson (S), vice ordförande i Programnämnd social välfärd.

,