Tolv miljoner förstärker elevernas kunskapsutveckling – 40 tjänster till skolorna

Skolverket har tidigare beslutat om att tilldela Örebro kommun 19,7 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Tolv miljoner av dessa är tänkta att gå till insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

Grundskolenämnden fattar på torsdag beslut om att pengarna ska fördelas till skolor med elever i årskurs 4-9 utifrån skolornas individuella behov. Statsbidraget innebär att ca 40 tjänster kommer kunna fördelas till de skolor där behoven är som störst. Medlen kommer användas till att förstärka elevhälsan eller till elevstödjande aktiviteter i första hand.

– Elevhälsan är en oerhört viktig funktion inom skolan och vi vet att behovet ökat under senare tid. Därför känns det bra att vi nu kan göra en rejäl satsning för att stärka den verksamheten. Elever som mår bra är en förutsättning för att lyckas med skolan och för att nå målen, säger Linda Smedberg (s), ordförande i Grundskolenämnden.

Örebro har även tilldelats 7,7 miljoner kronor som kan användas till insatser för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Hur pengarna används är upp till respektive huvudman, så länge som insatserna genomförs i syfte att öka andelen elever som når gymnasiebehörighet. Det kan till exempel handla om satsningar på kompetensutveckling, fortbildning, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, personalkostnader, inköp av lärresurser eller andra insatser som leder till att fler blir behöriga till gymnasiet.

– Medlen kommer riktas till där behoven är som störst och det är viktigt att vi kan stärka de skolor och grupper där vi ser att det behövs ytterligare insatser så att fler kan nå behörighet till gymnasiet. De här pengarna blir ett välkommet tillskott i det arbetet, säger Seydou Bhangoura (c) förste vice ordförande i Grundskolenämnden.

Grundskolenämnden avser att fatta beslut om att medlen fördelas till skolenheter med åk 7-9 som utifrån det systematiska kvalitetsarbetet visat på behov av insatser som riktar sig till enskilda elever eller elevgrupper vars resultat inte ger dem gymnasiebehörighet. Rektorerna kommer själva att beskriva vilka insatser de har behov av att få stöd i att genomföra och förvaltningschef kommer besluta om den slutliga fördelningen mellan skolor.

,