Forskningen för smarta hem får 1,1 miljoner – “digitala lösningar och innovationer leder till ökad livskvalitet”

Forskningen för “smarta” hem och hela kvarter får nu drygt 1,1 miljoner kronor under två år. Av den summan kommer 585 000 kronor i så kallat regionalt utvecklingsstöd från Region Örebro län. Andra delen på 585 000 är medfinansiering från Länsgården och Alfred Nobel Science park.

Det övergripande målet med Smart Blocks är att skapa ett område där digitala lösningar och innovationer leder till ökad livskvalitet för många äldre kvinnor och män och som gynnar såväl fastigheten som de boende i dess boendemiljö.

– Smart Blocks är den naturliga förlängningen av den forskning vi har bedrivit inom området för Smart Homes. Med hjälp av samma typ av teknik ser vi potentialen i att kunna vidga funktionerna till ett helt bostadsområde, men ändå behålla de boende i fokus. Att kunna realisera vår forskning i en verklig miljö utanför laboratoriet är en dröm för forskare, eftersom vårt yttersta mål är att säkerställa att vår forskning kommer till nytta för samhället, säger professor Amy Loutfi vid Örebro universitet.

Projektet ligger i linje md den regionala innovationsstrategins prioriterade områden Innovationskraft och socialisering samt Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer. Projektet bidrar till att nå målen om ökad innovationskraft samt attraktiv boende- och närmiljö. Bakgrunden till projektet är att vi står inför en av de största utmaningarna för hållbar utveckling av det svenska samhället som är relaterat till hur boende kan organiseras i bostadsmodeller som inte vara stöder verksamhet och äldreomsorg, utan också är socialt hållbara och attraktiva. Så skriver Region Örebro län i att beviljande av medel.

– Smart blocks är socio-tekniska miljöer där tekniken är sammanvävd med sociala strukturer (t ex roller, ansvarsfördelning, processer, interaktioner) och människor (faktiska personer som är involverade i interaktionsprocessen: seniorer, deras släktingar, personal etc.). Designen av Smart Blocks ligger i linje med vår forskning som fokuserar på socio-teknisk systemdesign. Inom Socio-teknisk systemdesign är viktigt att ta hänsyn till de sociala och organisatoriska konsekvenser som teknologin innebär för olika intressenter, organisationer och samhället som helhet, säger Ella Kolkowska, biträdande professor i informatik vid Örebro universitet.

– Vår vision är att inom fem år vara en nationell spjutspets när det gäller vård- och omsorgsboenden med modern teknik och ett högt utvecklat miljötänkande. Med erfarenheter fån byggnationen av Ängen i Örebro, som 2011 byggdes i Länsgårdens regi, och de vård- och omsorgsboenden vi nu bygger och planerar att bygga i framtiden vill vi nu steg för steg addera nya tekniska lösningar som betyder ökad kvalitet för både personal och boende – ett så kallat Smart Block, säger Camilla Petersen, VD vid Länsgården Fastigheter.