Kommuninvest tror på kraftigt utökad upplåning

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, uppdaterar sin prognos för långfristig upplåning, över 1 års löptid, till 110-125 miljarder kronor för 2018. Tidigare publicerad prognos var 85-100 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntat utfall 2018 av nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2018.

Det uppreviderade upplåningsbehovet är en följd av större efterfrågan på nya lån från Kommuninvests medlemmar och kunder. Förutom generellt god efterfrågan så har efterfrågan på längre löptider ökat. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 87 miljarder kronor i långfristig upplåning.