Lärarförbundet: “Var tionde lärare i länet går i pension inom fem år”

“Det skriande behovet av lärare kommer att öka ännu mer inom några år. Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension. I Örebro län finns det 288 lärare i grundskolan i åldern 60 till 65 år. Dessutom är en väldigt stor andel av de unga lärarna i kommunen obehöriga.

Lärarförbundet har analyserat åldersfördelningen inom lärarkåren i grundskolan i samtliga svenska kommuner och län utgående från statistik från Skolverket. Vi har särskilt fokuserat på hur stor andel av lärarna som närmar sig pension och hur behörigheten ser ut bland unga lärare. Hur väl är personalen i läns skolor rustade för framtiden?

Den samlade bilden är att många kommuner och län står inför stora bemanningsutmaningar, samtidigt som en stor del av de unga lärarna saknar behörighet.

I Örebro län var 10 procent av lärarna i grundskolan mellan 60 och 65 år under läsåret 2017-2018. Även om andel får anses hög, är det färre än i många andra län. Kalmar län hade allra högst andel äldre lärare, medan Uppsala län hade lägst.”

källa: Lärarförbundet

,