Centerpartiet: “Bättre skolor för Örebro framåt”

“Skolan är central för en kommuns och ett lands utveckling. För Centerpartiet finns ingen annan inställning än att alla elever ska klara skolan. Då måste vi jobba med tidiga insatser och lyckas med att se varje elev. Vi ser att alla elever är individer och måste bemötas utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan och skolan ska rusta eleverna både kunskapsmässigt och för att kunna möta utmaningar senare i livet så därför är det viktigt att vi lägger en bra grund. Oavsett var i kommunen du bor och oavsett funktionsvariation ska du få förutsättningar att klara skolan. Örebro kommuns skolor ska ha hög kompetens för möta alla elever oavsett funktionsvariation och bakgrund. Vi ska ha skolor som kan och vågar upptäcka utmaningar och jobba lösningsfokuserat.

 För Centerpartiet är det kvalitet och transparens på skolan som är avgörande, inte vem som driver den. Eftersom barn är unika och olika så är det väldigt viktigt med möjligheten att kunna välja en pedagogik som passar just dig, och det kanske inte alltid innebär den närmsta skolan. Därför värnar vi såväl bra kommunala och fristående skolor som det fria skolvalet. Skolan ska vara en plats för möjligheter. En individanpassad skola är grundförutsättningen för en fungerande skola. Den pedagogiska verksamheten ska utgå ifrån barnens intressen och stimulera deras lust till lärande. Barn-konventionen och det nationella kunskaps- och värde-uppdraget är grunden för all skolpolitik på kommunal nivå.

 Lärare, förskollärare och andra vuxna inom skolvärlden är vår viktigaste resurs. Utan dem blir det ingen utbildning. Vi ser idag att vi står inför en kompetensförsörjningsutmaning i hela välfärden, och det är något vi måste ta på allvar. Örebro kommun som arbetsgivare behöver jobba mer strategiskt med kompetensförsörjning i framtiden. Detta är en del av arbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

 Skolan är en jätteviktig pusselbit som måste samverka med andra. När unga mår dåligt, eller när vi ser att annat i barnens liv inte fungerar så måste vi agera snabbt och samordnat från samhället. Dessutom behöver vi stärka pedagogernas förutsättningar vid svåra situationer. Till exempel vill Centerpartiet utbilda all relevant personal inom förskolan i hur man tar hand om och hjälper traumatiserade små barn.

 Även den fysiska miljön har stor betydelse för barns förutsättningar för lärande. Vi har haft en lång process i kommunen där vi jobbat med den fysiska miljön för förskolor och skolor och i det arbetet har Centerpartiets prioritering varit att värna om gröna gårdar med tillräcklig yta samt att bygga på ett sätt som underlättar trygghetsarbetet.

 Lyckas vi rusta barnen rätt innan studenten så har både den unga individen och samhället vunnit otroligt mycket. Därför är allt annat resursslöseri. Därför måste vi göra allt vi kan för att organisera oss rätt för varje elev.”

Per-Åke Sörman (C) Kommunalråd och listetta

 Jimmy Nordengren (C) Kommunkandidat

 Seydou  Bahngoura (C) Kommunkandidat

 Elisabeth Malmqvist (C) Riksdagskandidat