27 miljoner för att vårda och renovera kyrkor

Sammanlagt delas 27 800 000 kronor ut i kyrkoantikvarisk ersättning för 2019 till projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län enligt beslut i Strängnäs stiftsstyrelse.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket att bidra med. Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen är att upprätthålla det kyrkliga kulturvärdet och nå ”största kulturmiljönytta på ett rättvist sätt”.

Strängnäs stifts ramansökan omfattade 121 projekt och uppgick till 45 669 tkr. I kyrkostyrelsens beslut beviljades Strängnäs stift 27 800 tkr att fördela för 2019. Det innebär att det i ramanslaget för 2019 finns ett underskott på närmare 18 miljoner kronor.

– Byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar, prioriteras alltid högt. Det är arbeten som är viktiga för att undvika följdskador och som säkrar ett långsiktigt bevarande av vårt gemensamma kulturarv, säger Dag Forssblad, stiftsantikvarie.