Fortsatt satsning på jobb inom gröna näringar – matchas med nyanländas kompetenser och erfarenheter

Mellan april och december 2017 bedrev Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län projektet Matchning mot jobb – en satsning inom de gröna näringarna i Örebro län, finansierat av Tillväxtverket. Nu har SV Örebro län beviljats ny finansiering från Tillväxtverket för att mellan 1 oktober 2018 och 30 september 2020 vidareutveckla projektets metoder.

Under 2017 utvecklade projektet en enkel och framgångsrik matchningsmodell där behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna i Örebro län matchades med nyanländas kompetenser och erfarenheter. Under projektets korta tid kontaktades 150 arbetsgivare och 15 personer fick praktik, varav åtta övergick i anställning.

– Vi har som mål att kontakta minst 400 företagare inom de gröna näringarna i Örebro län för att inventera deras behov av arbetskraft. Vi ska även kartlägga branschkunskapen hos nyanlända och matcha minst 100 personer med praktik och/eller arbete. I arbetet kommer våra redan etablerade samarbetspartners Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Örebro och länets Arbetsförmedling att vara av stor betydelse. Vi har ett väl fungerande och givande samarbete som jag ser fram emot att vidareutveckla under projektets gång, säger Björn Brunnberg, projektledare Matchning mot jobb.