Ny handlingsplan för länets bredband – “en digital infrastruktur som finns tillgänglig för alla “

Behovet av en stabil bredbandsuppkoppling med hög kapacitet ökar hela tiden hos länets invånare och företag. För att möta det behovet har Region Örebro län tagit fram en handlingsplan för bredband.

– I dag är internet en självklarhet för många hushåll och tillsammans med länets andra aktörer vill vi skapa en digital infrastruktur som finns tillgänglig för alla oavsett var i länet man bor, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Bredbandsnäten skapar förutsättningar för snabb kommunikation och gör det möjligt för användarna att ta del av de digitala tjänster som ständigt utvecklas. För hushållen kan det handla om att betala räkningar, handla eller ta del av samhällsinformation. För företagen är digitaliseringen en av de viktigaste faktorerna för möjligheten att växa, och det finns en direkt koppling mellan företagsnöjdhet och tillgången till snabbt bredband.

– Vi vill underlätta för företagen i Örebro län att nå en stark konkurrenskraft genom ett snabbt bredband, och vår inställning är att ett företag ska kunna bedriva sin digitala verksamhet i både tätort och på landsbygd, säger Nina Höijer.

Hela Sverige bör ha snabbt bredband

I december 2016 antog regeringen en bredbandsstrategi som innefattar hela Sveriges befolkning och företag. Den säger bland annat att år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Den handlingsplan för bredband som Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd i dag beslutade om pekar ut riktningen, och beskriver hur länets aktörer avser att arbeta, för att uppnå det.

Region Örebro län har det regionala utvecklingsansvaret i Örebro län, och ska enligt handlingsplanen bland annat:

  • Verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet.
  • Vara sammankallande för regionalt nätverk för bredbandsfrågor.
  • Årligen kartlägga nuläge för länets bredbandssituation även avseende mobil täckning.
  • Tillsammans med kommunerna analysera alternativ för hushåll som marknaden inte når.
  • Som remissinstans verka för att digital infrastruktur belyses, både fast och mobil.

– Men planen bygger i stor utsträckning på ett gemensamt arbete, för om vi ska lyckas nå det högt ställda målen för digitalisering och bredbandsutbyggnad kommer det att krävas samarbete mellan så väl offentliga och privata aktörer som inom den offentliga sektorn, säger Nina Höijer.

, ,