Nu ska Bergslagen cycling marknadsföras bättre

Bergslagen cycling har vuxit fram genom olika projekt sedan starten 2012. Det har etablerat sig som Sveriges största cykelområde, sett till antalet leder. Under 2018 har ett avtal tagits fram där de kommuner som har mountainbikeleder förbinder sig att sköta lederna och kommunikation till en viss nivå. Då alla kommuner undertecknat avtalet har Region Örebro län meddelat att man tar större ansvar för den gemensamma marknadsföringen av Bergslagen cycling.

Syftet är att marknadsföringen ska leda till att varumärket Bergslagen cycling blir starkare på den svenska och utländska marknaden. Kostnaden för arbetet beräknas till 2 430 056 kronor.

Regionala tillväxtnämnden, Region Örebro län, tog vid sitt sammanträde den 21 mars beslut om att finansiering sker dels från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region Örebro län har att fatta beslut om, samt från Region Örebro län.

Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad. Projektet får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del.

, ,