Örebro kommun presenterar stort sparpaket

För att balansera kommunens ekonomi mellan satsningar på välfärd och tillväxt presenterade i dag kommunledningen i Örebro flera långsiktiga åtgärder.

-Vi blir fler barn och äldre samtidigt som färre är i arbetsför ålder vilket kommer att prägla vår ekonomi under lång tid framöver. Därför måste vi fortsätta att kavla upp ärmarna och göra prioriteringar som säkerställer nödvändiga satsningar. För att säkra välfärden måste Örebro vara en attraktiv kommun med tillväxt och en inflyttning av arbetande medborgare, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Den demografiska situationen ger ökade kostnader inom välfärden. Fler behöver gå i skolan och ta del av äldreomsorgen vilket innebär stora investeringar.

-Det här är kostnader som faller direkt på kommunerna. Medan statens ekonomi stärkts de senaste åren, läggs allt mer ansvar på Sveriges kommuner för att bygga välfärd och säkra tillväxten, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Därför väljer kommunledningen nu att presentera intentioner för flera investeringar som inte kommer att göras under mandatperioden för att få en stabilare ekonomi. Viktigt är dock att påpeka att ännu är inte beslut fattade i respektive nämnder och att den politiska processen måste ha sin gång.

-En åtgärd vi föreslår är att pausa och flytta fram byggnationen av Naturum vid Oset vilket hade en planerad investeringskostnad på 63 miljoner kronor samt 5 miljoner kronor i drift, säger Per-Åke Sörman (S), vice ordförande för kommunstyrelsen i Örebro.

Kommundirektören får uppdraget att minska kostnaden för kontorslokaler.

-En samordning av administrativa lokaler förväntas ge ungefärlig driftsbesparing på cirka 10 miljoner kronor, säger Per-Åke Sörman (S), vice ordförande för kommunstyrelsen i Örebro.

Den planerade ombyggnationen av Hertig Karls allé bantas med 35 miljoner kronor.

-Ombyggnationen av Hertig Karls allé begränsas till att vi bygger en ny cykelbana längs båda sidorna av gatan så att cyklister inte behöver köra på vägen med bilarna. Nya träd är inköpta och ska planteras. säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd med ansvar för programnämnd Barn och utbildning.

En kvarts miljard prioriteras bort från Samhällsbyggnad

Under mandatperioden kommer ytterligare investeringar motsvarande en kvarts miljard att omfördelas. Vilket innebär besparingar i driften med 10 miljoner.

-Det handlar bland annat om en hårdare prioritering av vilka planerade cykelstråk vi faktiskt kan genomföra och vilket asfaltsunderhåll vi har utrymme att göra, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd med ansvar för programnämnd Barn och utbildning.

Åtgärderna innebär sammantaget en minskning i investeringar på cirka 348 miljoner kronor och 25 miljoner kronor i drift. Till detta ses ytterligare drift och investeringskostnader över och en översyn görs av skol- och välfärdslokaler. Ett nyckeltal för hyreskostnader kommer att införas.

-Men vi får inte glömma balansen mellan tillväxt och välfärd.  För att kunna säkra välfärden måste Örebro fortsätta att satsa och vara en attraktiv kommun med hög tillväxt, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

källa: Örebro kommun

,