Kommunen avverkar skog för att få bort granbarkborren

Efter förra sommarens extrema torka har redan svaga granar drabbats av skadeinsekten granbarkborre. För att förhindra spridning av granbarkborren tar vi nu bort angripna granar i vissa områden.

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt, hållbart sätt. I områden där granbarkborren angripit granar kommer vi under våren att avverka skog, för att förhindra ytterligare spridning av skadeinsekten till närliggande granskog. Genom att avverka skog förebygger man även att fler granar drabbas av skadeinsekten under sommaren.

Kommunens skogsförvaltare gör alltid en bedömning på plats om skogen ska tas bort eller inte. Beslutet tas bland annat utifrån hur stort angreppet är. I områden där vi tar bort skog kommer det inom fem år att finnas gott om sly, som senare kommer bli en fin skog. Efter ungefär 5–10 år görs en så kallad ungskogsröjning i områdena och då har vi möjligheten att styra vilka trädslag som ska finnas i området i framtiden.

Avverkningen genomförs under våren. Virket kommer att vara bortforslat innan sommaren. I de flesta områdena kommer även riset att plockas bort, men det kan komma att ligga kvar lite längre än virket. Örebro kommun har ett samarbetsavtal med Sveaskog som ansvarar för avverkningen.

I dessa områden är det just nu aktuellt med avverkning av skog på grund av granbarkborreangrepp:

 • Lillån.
  Ett granskogsområde på östra sidan av riksväg 50, mellan Saluvägen och norra delen av Lillån samt ett granskogsområde öster om Sättrabäcken i norra delen av Lillån.
 • Södra Ladugårdsskogen.
  Ett granskogsområde i östra delen av Södra Ladugårdsskogen.
 • Glomman.
  Granar kommer att tas bort mellan Glomman och Glommans småstugeområde.
 • Sanatorieskogen.
  Två mindre granskogsområden vid Sanatorieskogen.

Områdena är ungefärliga och kan förändras beroende på hur stora angrepp det är på skogen. Hur stora angreppen är kan fastställas först när vi börjar avverka.