Ett steg närmare naturreservat på Björkön i Hjälmaren

På fredagen beslutade programnämnd Samhällsbyggnad att anta den skötselplan som möjliggör bildandet av naturreservat Björkön. En viktig pusselbit i Örebro kommuns strategiska arbete med att värna och utveckla värdefulla natur- och rekreationsområde i kommunen.

-I och med det här beslutet tillskapar vi ett nytt naturreservat i Örebro. Att som en stark tillväxtkommun tillskapa så mycket nya skyddade naturområden tror jag är unikt. Samtidigt utvecklar vi ännu ett besöksmål i Hjälmaren och öppnar upp för både rekreation, friluftsliv och turism, säger Ullis Sandberg kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad

Ön Björkön förvärvades av kommunen 2015 och ligger centralt i Hjälmarelandskapet med stora naturvärden och strategisk potential för utveckling av Hjälmarens rekreationsvärden.

-Vi vill att Björkön på sikt ska bli en naturlig utflyktsplats för örebroare som vill uppleva en unik miljö i Hjälmaren. Intentionen är att det forna odlingslandskapet på Björkön ska återställas till betesmark och både bestå av slåtter men också att kommunens fårbesättning ska kunna beta på ön, säger Linda Larsson, vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Naturreservatet ger allmänheten tillgång till friluftsliv och därmed folkhälsa och Örebro blir en ekologiskt hållbar kommun med biologiskt rika naturområden.

-När vi utvecklar värdefulla natur- och rekreationsområden kan vi både värna den biologiska mångfalden och förbättra människors möjligheter till friluftsliv och besök i attraktiva natur- och grönområden. Målet är att örebroare ska få uppleva områdets lövnaturskogar, betesmarker och rika fågelliv samtidigt som livsmiljöer för skyddsvärda arter värnas, säger David Gelinder, presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad.

Naturvårdsverket har beviljat kommunen ett markåtkomstbidrag på sex miljoner kronor vilket möjliggör ytterligare framtida investeringar i satsningar på friluftsliv på ön. Större investeringar kommer att göras först då kommunen säkrat allmänhetens möjlighet att ta sig till ön på ett bättre sätt än i dagsläget. Beslutet om skötselplan togs av programnämnd Samhällsbyggnads idag den 5 juni och ska vidare för behandling i kommunfullmäktige i september.