Kommunen samlar administrationen – för att spara pengar

Som ett led i långsiktiga åtgärder för kommunens ekonomi ger nu Kommunstyrelsen i Örebro kommun kommundirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att samla de administrativa verksamheterna i färre fastigheter. Färre kontorslokaler förväntas minska kostnaderna med 10 miljoner kronor årligen. 

-I en tid då kostnadsutvecklingen behöver hållas nere så är det väldigt positivt att vi kan hitta kloka lösningar så att mer av kommunens resurser kan användas till att minska klyftorna och ge barn en god och trygg skolgång. Det är också ett viktigt besked att vi som kommunledning tar ansvar för en god ekonomisk hushållning i en utmanande tid, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Förstudien pekar på att kommunens kontorslokaler samlas i sex fastigheter som tillsammans bildar tre noder, vilket ger en klar hyresreducering. Den norra noden utgörs av Citypassagen och Kexen. Den centrala noden utgörs av Rådhusets gamla del, Ringgatan och Medborgarhuset samt den södra noden bestående av Stadsbyggnadshusen. 

-Förstudien har gett oss goda verktyg att ta denna process vidare och fortsätta arbeta i rätt riktning. Förändringen kommer med största sannolikhet även innebära att kommunens verksamhet ställer om till ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Med en växande kommun behöver vi ständigt se över vår resursfördelning då utmaningar inom hållbarhetsarbetet kommer ta vid, säger Per-Åke Sörman (C), vice ordförande för kommunstyrelsen i Örebro.

Åtta fastigheter rekommenderas sägas upp till förmån för föreslagna noder och bedömningen är att lokalbehoven inom kommunen ska tillgodoses i åtminstone tio år enligt förslaget.

-Det här är ett viktigt och långsiktigt steg för att kunna kontrollera kostnadsutvecklingen så att vi på ett bättre sätt kan prioritera skola, äldreomsorg och övergången till ett mer hållbart samhälle, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen i Örebro.

,