Örebro viktig nod i det europeiska transportnätet

De åtta länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om utbyggnaden av det europeiska transportnätet. För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Länen stödjer en förlängning av den skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga transportnoder. När Stockholms nya hamn Norvik i Nynäshamn är klar måste den inkluderas i korridoren.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T) och kan ta del av projektmedel från EU. Bakom samrådssvaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands, Gotlands och Gävleborgs län genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

– Våra prioriteringar från Stockholm-Mälardalsregionen sammanfaller i hög grad med EU-kommissionens prioriteringar och därför är vi positivt inställda till förslagen. Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionen som Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen stärkas för att förbättra tillgängligheten mellan knutpunkter i vår region och transportnoder i Europa. Detta är ett steg i den riktningen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– Det är viktigt att hela Stockholm-Mälarregionen omfattas av TEN-T och kan ta del av EU:s program och fonder inom området för infrastruktur. En förlängning av handelskorridoren skulle markera våra län som delar i, snarare än ändpunkter i, det transeuropeiska infrastruktursystemet. Det är viktigt att TEN-T-programmen fortsätter sitt helhetsperspektiv för god funktionalitet i det transeuropeiska infrastruktursystemet. Farlederna över Östersjön är ett sådant exempel, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.