Kommunen måste spara – sparkrav i nämnderna på 1,5 procent

Örebro har utvecklats snabbt under de senaste åren och Örebro kommun bygger snabbt ut välfärdssamhället, för att det ska växa i takt med att både invånare och arbetstillfällen ökar i antal, skriver kommunledningen i ett gemensamt uttalande.

-Det är i grunden positivt att Örebro växer, men på kortare sikt är det utmanande.  Vi behöver vara ödmjuka inför att vi, liksom stora delar av kommunsverige, går in i en svårare ekonomisk tid, där vi behöver hushålla med de ekonomiska resurserna. Detta samtidigt som vi ständigt arbetar för en kommun med tillväxt och utveckling, som är själva välfärdens motor, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Budgeten beslutas på kommunfullmäktige i oktober och i direktiven finns en generell effektivisering på 1,5 % för alla nämnder för att kunna hantera balansen mellan intäkter och utgifter inför 2020.

-Utöver nämndernas generella effektiviseringar har drifts- och programnämnder fått i uppdrag att arbeta fram förslag på ytterligare åtgärder inom sina områden. Dessa förslag är en del i ett långsiktigt arbete att vara förberedd inför eventuellt kommande ekonomiska utmaningar. Detta är inget vi planerar att använda utan är ett sätt att vara förberedda om det blir en märkbar lågkonjunktur, säger Per-Åke Sörman (C), vice ordförande för kommunstyrelsen i Örebro.

De riktade åtgärderna beslutas av nämnder under september och oppositionen bjuds in att komma med förslag på åtgärder. Det ska vara förslag som kan snabbutredas om de behöver användas. Ju fler som bidrar till att rusta kommunen desto bättre.

-Vi vill vara transparenta och tillsammans försöka hitta goda förslag på åtgärder. De riktade förslagen på effektiviseringar ska också ses som en palett av förslag där långt ifrån alla blir verklighet. De är just också förslag som behöver bearbetas, konsekvensbedömmas och processas mer, men är ett första steg att ha beredskap vid behov, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd Örebro.

källa: Örebro kommun

,