Kommunen avbryter upphandlingen om privat hemvård – inga sökande uppfyllde kraven

Örebro kommun skulle den 15 april 2020 övergått från Lagen om valfrihetssystem (LOV) till Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom omsorgsdelen i hemvården. När anbuden nu har öppnats visar det sig att inget av anbuden uppfyller de obligatoriska kraven. Därför har Programnämnd social välfärd, via ordföranden John Johansson (S), beslutat att avbryta upphandlingen.

Det nya valfrihetssystemet skulle innebära att 50 procent av de som har beviljat biståndsbeslut för vård och omsorgsinsatser skulle ges av kommunens egna regi. Resterande 50 procent skulle tillgodoses av privat regi, fördelat på fem aktörer.

-Inget av de inkomna anbuden för upphandling har kvalificerat sig genom att uppfylla de obligatoriska kraven. Jag har därför fattat ett ordförandebeslut om att avbryta upphandlingen. Vi kan inte gå vidare med upphandlingen, men vi jobbar nu vidare med målet att säkerställa en god omsorg till alla örebroare, säger John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

Majoriteten inom Programnämnd social välfärd kommer nu fortsätta diskussionerna om hur framtidens valfrihetssystem inom hemvården ska se ut. 

källa: Örebro kommun

,