Taxan för kollektivtrafiken föreslås höjas med åtta procent

Som ett led i att anpassa intäkterna till kostnaderna föreslår samhällsbyggnadsnämnden att den genomsnittliga kollektivtrafiktaxan ska höjas med åtta procent. Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige under hösten.
Under de senaste åren har kostnaden för kollektivtrafiken ökat snabbare än intäkterna. Detta måste nu hanteras vilket resulterat i en rad åtgärder. En av dessa åtgärder är ett förslag om en höjning av biljettpriserna.

– Vi befinner oss i en ekonomisk tuff situation där vi måste använda de verktyg vi har till vårt förfogande, och då är en höjning av biljettpriserna ett sätt att stärka våra intäkter. Höjningen ger oss också ekonomiska förutsättningar att behålla trafik som vi annars inte skulle ha haft möjligheter att ha kvar, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Den totala höjningen föreslås bli åtta procent, men hur stor höjning det blir på respektive biljettyp är ännu inte klart. Det kommer att bli klart under hösten, så att de nya taxorna kan träda i kraft från och med den 15 januari år 2020.

– Dessutom har tjänstepersonerna på förvaltningen sedan tidigare i uppdrag att ta fram en ny taxestrategi. Det är ett arbete där zoner, priser och biljetter anpassas till det resbehov vi ser hos länsinvånarna i dag och framåt. Det beräknas vara klart någon gång under 2020, säger Nina Höijer.

Men det krävs mer för att få rätsida på den ekonomiska situationen, och vid dagens sammanträde fick nämndledamöterna information om den handlingsplan för en ekonomi i balans som de ska fatta beslut om vid nästa sammanträde, i oktober.

– Vi kan tyvärr konstatera att det tidigare har gjorts satsningar som inte varit finansierade fullt ut, och dessa satsningar har inte genererat tillräckligt stora biljettintäkter. Det är en av anledningarna till att vi nu måste minska våra löpande kostnader, säger Nina Höijer.

Kostnaderna ska minskas genom att Länstrafiken, med god framförhållning och i samarbete med kommunerna, går igenom fyra kategorier av trafik, dessa är:Parallellgående trafik,linjelagd skolskjuts,linjer med lågt resande, samtservicelinjer.

– Trots förra årets neddragningar av trafik på linjer med lågt resande har det totala resandet fortsatt att öka, säger Nina Höijer.  Förutom kollektivtrafiken omfattar handlingsplanen även serviceresor samt samhällsplanering och infrastruktur.
källa: Region Örebro län

,